LINK DO ELEMENTU jst jst

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

LINK DO ELEMENTU klienci indywidualni klienci indywidualni

KLIENCI INDYWIDUALNI

AKTUALNOŚCI

Komunikaty

 
 
 
 

Karty płatnicze dla klientów indywidualnych

KARTY PŁATNICZE

1. Bank wydaje do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego kartę debetową Visa Classic Standard.

Limity transakcyjne obowiązujące dla karty Visa Classic Standard wynoszą:

a) do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 10 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
b) do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 50 000 zł - maksymalny dzienny limit transakcyjny *,
c) 50 złotych dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych bez podania numeru PIN na terenie Polski.

2. Bank wydaje kartę kredytową Visa.

Limity autoryzacyjne obowiązujące dla karty kredytowej VISA wynoszą:

a) 2 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
b) do wysokości przyznanego limitu kredytowego - maksymalny dzienny limit transakcyjny *.

* wypłaty gotówkowe obniżają dzienny limit transakcyjny

3. Usługi dodatkowe.

1) Karty Visa Classic Standard umożliwiają dokonywanie transakcji gotówkowych w ramach usługi „cash back”. Usługa ta daje możliwość wypłaty gotówki podczas dokonywania płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych (np. sklepie, stacji benzynowej) oznaczonych znakiem „cash back” z uwzględnieniem wysokości dziennego limitu transakcyjnego.
2) Maksymalna kwota pojedynczej wypłaty gotówki w ramach usługi cash back wynosi 300 zł.
3) Klienci Banku posiadający karty z funkcją zbliżeniową z terminem ważności 12/2019 i późniejszym mogą w każdym czasie dokonać wyłączenia oraz ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej w następujący sposób:
- w bankomatach BSR,
- w bankomatach BZWBK,
- w placówkach Banku po złożeniu pisemnej dyspozycji.

4. Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami Visa Classic Standard w bankomatach:

1) Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie,
2) Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Banku BPS S.A. oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej - dawny GBW SA i MR Bank S.A),
3) Planet Cash,
4) Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Aktualna lista bankomatów Spółdzielczej Sieci Bankomatowej oraz Planet Cash dostępna jest na stronie www.bankbps.pl

5. Aktualna lista punktów oferujących usługę „Visa cash back” oraz przyjmujących płatności zbliżeniowe dostępna jest na stronie www.visa.pl

Karty płatnicze dla klientów instytucjonalnych i rolników

KARTY PŁATNICZE

1. Bank wydaje do rachunku rozliczeniowego bieżącego lub pomocniczego prowadzonego w złotych kartę debetową Visa Business Standard.

Limity transakcyjne obowiązujące dla karty Visa Business Standard wynoszą:

a) do wysokości salda rachunku, nie więcej niż 30 000 zł – maksymalny dzienny limit wypłat gotówki,
b) do wysokości salda rachunku - maksymalny dzienny limit transakcyjny *,
c) 50 złotych dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych bez podania numeru PIN na terenie Polski.

* wypłaty gotówkowe obniżają dzienny limit transakcyjny

2. Usługi dodatkowe.

1) Karty Visa Business Standard umożliwiają dokonywanie transakcji gotówkowych w ramach usługi „cash back”. Usługa ta daje możliwość wypłaty gotówki podczas dokonywania płatności bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych (np. sklepie, stacji benzynowej) oznaczonych znakiem „cash back” z uwzględnieniem wysokości dziennego limitu transakcyjnego.
2) Maksymalna kwota pojedynczej wypłaty gotówki w ramach usługi „cash back” wynosi 300 zł.
3) Klienci Banku posiadający karty z funkcją zbliżeniową z terminem ważności 12/2019 i późniejszym mogą w każdym czasie dokonać wyłączenia oraz ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej w następujący sposób:
- w bankomatach BSR,
- w bankomatach BZWBK,
- w placówkach Banku po złożeniu pisemnej dyspozycji.

3. Klienci Banku mają możliwość bezprowizyjnej wypłaty gotówki kartami Visa Business Standard w bankomatach:

1) Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie,
2) Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Banku BPS S.A. oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej - dawny GBW SA i MR Bank S.A.),
3) Planet Cash,
4) Krakowskiego Banku Spółdzielczego.

Aktualna lista bankomatów Spółdzielczej Sieci Bankomatowej oraz Planet Cash dostępna jest na stronie www.bankbps.pl

4. Aktualna lista punktów oferujących usługę „Visa cash back” oraz przyjmujących płatności zbliżeniowe dostępna jest na stronie www.visa.pl

Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji

Informacja dotycząca składania i rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie – informacja dla klientów Banku.

Klient może złożyć w Banku reklamację, w której zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank.

Dopuszczalna forma reklamacji:
- pisemna - osobiście lub przesyłką pocztową
- ustna - telefonicznie lub osobiście podczas wizyty Klienta w placówce Banku. Bank może zażądać pisemnego potwierdzenia zgłoszenia dokonanego w formie ustnej, o czym poinformuje Klienta.
- elektroniczna - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dane Klienta:
Reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane osobowe i adresowe Klienta.
(formularz reklamacji zamieszczony na stronie internetowej Banku www.bsr.krakow.pl - zakładka formularze)

Miejsce złożenia reklamacji:
Reklamacja powinna być złożona w siedzibie Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie, ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków oraz w każdej placówce Banku (Oddziały, Filie, Punkty Obsługi Klienta).


Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji (do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem).
W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, Bank w informacji przekazanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.


Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji:
1. Odpowiedź powinna zostać udzielona w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w formie uzgodnionej z Klientem i na wskazany przez niego adres.
2. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.


W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Klienta, Bank w odpowiedzi poinformuje Klienta o możliwościach:
1. odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi do Zarządu Banku
2. skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego
3. wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego
4. wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany oraz sądu miejscowo właściwego do rozpatrzenia sprawy


Informacja o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Po zakończeniu procesu reklamacyjnego, jeżeli Klient nie zgadza się z  decyzją Banku, ma prawo do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Bankiem. Podmiotami właściwymi do pozasądowego rozwiązywania sporów są:
1)    Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  www.zbp.pl),
2)    Rzecznik Finansowy (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  www.rf.gov.pl),
3)    Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.knf.gov.pl).

Przy postępowaniu przed podmiotami, o których mowa powyżej mają zastosowanie regulacje dostępne na stronach internetowych tych podmiotów.

Rachunki i rozliczenia w walutach wymienialnych

Lista banków, które są uczestnikami SEPA