<< Cofnij Firmy i instytucje Rolnicy Jednostki samorzadu
terytorialnego
Klienci indywidualni Strona główna
 

    

KREDYTY DLA ROLNIKÓW

NOWOŚĆ W OFERCIE KREDYTOWEJ !

kredyty pomostowe UNIA BIZNES oraz UNIA SUPER BIZNES na realizację projektów współfinansowanych z dotacji UE w latach 2007-2015.
Inwestorzy mogą liczyć na pomoc Banku w pozyskaniu dotacji z Unii Europejskiej. Oferowany kredyt pomostowy zapewnia prefinansowanie inwestycji do czasu wypłaty dotacji z funduszu strukturalnego oraz zapewnia ciągłość realizacji inwestycji.
Kredyt UNIA BIZNES przeznaczony jest na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem z UE.
Kredyt UNIA SUPER BIZNES umożliwia sfinansowanie do 90% przewidywanych kosztów realizacji projektu, a obejmuje zarówno część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania jak i uzupełniającą spłacaną ze środków własnych.

Jeżeli Inwestor posiada zdolność kredytową, udział jego środków własnych na inwestycję wynosi nie mniej niż 10 % planowanego kosztu realizacji projektu oraz spełnia wymagania właściwego Programu unijnego, już dzisiaj może starać się o nowy kredyt pomostowy indywidualnie dostosowany do jego potrzeb.

Przedmiotem kredytowania pomostowego mogą być projekty podejmowane w latach 2007-2015, współfinansowane z dotacji.

Kredyt UNIA BIZNES

  Kredyt UNIA SUPER BIZNES

przeznaczony na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie

przeznaczony na sfinansowanie do 90% przewidywanych kosztów realizacji projektu, obejmujący część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania i uzupełniającą spłacaną ze środków własnych

Kim mogą być wnioskodawcy?
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub rolnicy i domownicy  w rozumieniu ustawy o KRUS;
- osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą lub gospodarstwa rolne;
- jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki, dla których organem założycielskim jest JST;
-
organizacje pozarządowe i inni Beneficjenci Programów.

Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest:
- posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej;
-
posiadanie przez Wnioskodawcę udziału środków własnych w wysokości nie mniej niż 10% planowanego kosztu realizacji projektu z uwzględnieniem zapisów w wytycznych dotyczących poszczególnych działań w ramach danych programów krajowych/regionalnych lub wspólnotowych;
-
spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań właściwego Programu.

Podstawowe parametry kredytów:
waluta kredytu: PLN
okres kredytowania: do 10 lat, z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z konieczności rozliczenia realizacji projektu w ostatecznym terminie do 30 czerwca 2015 roku.
wkład własny
- kredyt pomostowy stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy z wyjątkiem projektów, przy których właściwy Program dopuszcza brak udziału własnego Kredytobiorcy w ich finansowaniu.
spłata kredytu: w części refinansowanej – w dniu wpływu środków z cesji umowy dotacji, przekazanych do Banku przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia,
w części nierefinansowanej – zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie kredytu,
zabezpieczenie
:
podstawowym zabezpieczeniem kredytu pomostowego w części refinansowanej jest dokonana przez Kredytobiorcę cesja na Bank należności wynikających z umowy dotacji. Refinansowana część kredytu pomostowego zostaje spłacona bezpośrednio przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia, w trakcie lub po zakończeniu realizacji projektu, jako refundacja zaakceptowanej kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych. Pisemne oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, oprócz powyższych zabezpieczeń dopuszcza się wszystkie formy zabezpieczenia stosowane w Banku.
atrakcyjne oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1M i niską marżę Banku, stałą w całym okresie kredytowania  

• kredyt obrotowy - udzielany podmiotom prowadzącym działalność rolniczą , w PLN, na finansowanie bieżącej działalności rolniczej na okres do 3 lat.

• kredyt inwestycyjny w PLN - przeznaczony na budowę, modernizację, remonty obiektów produkcyjnych, handlowych oraz zakup maszyn , urządzeń i nieruchomości. Okres kredytowania do 10 lat. Minimalny udział środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi 20% i powinien być udokumentowany.

  • kredyt na zakup środków do produkcji rolnej - czyli: materiału siewnego, sadzenia ziemniaka oraz nasion warzyw, nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego, pasz i koncentratów paszowych, materiału opałowego do ogrzewania szklarni i tuneli, środków ochrony roślin, paliw na cele rolnicze.
    Okres kredytowania do 24 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu - 4000,00 zł na 1 hektar użytków rolnych (własnych lub dzierżawionych) przyjętych z nakazu płatniczego, zaświadczenia z Urzędu Gminy lub umowy dzierżawy.
    Do kwoty 10000,00 zł - rozliczenie kredytu na podstawie oświadczenia Kredytobiorcy.

• rewolwingowy w PLN - przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych, pozwalający na zwiększenie szybkości obrotu środkami pieniężnymi oraz zminimalizowanie kosztów odsetek bankowych. Jako kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach limitu kredytowania w okresie do 1 roku lub do 3 lat.

• obrotowy w rachunku bieżącym w PLN przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych, pozwalający na zwiększenie szybkości obrotu środkami pieniężnymi oraz zminimalizowanie kosztów odsetek bankowych. Jako kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach limitu kredytowania w okresie do maksymalnie 3 lat.

Rolnikom i podmiotom związanym z rolnictwem Bank oferuje kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach przyznanej przez ARiMR dla BSR akcji kredytowej i limitu dopłat.

Kredyty preferencyjne
Linia RR -
kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych
Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji i udziałów
Linia inwestycyjna K01 Linia obrotowa K02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej, w których wystapił szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowanie, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
Linia MRcsk - kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów bankowych

Oprocentowanie kredytów dla rolników
Taryfa opłat i prowizji bankowych - kredyty

    

Kredyt z dotacją na budowę domów energooszczędnych>>>

Kredyt Mieszkanie dla Młodych>>>

Gwarancje de minimis...>>>

Nowe lokaty ...>>>

Komunikaty Banku...>>>

Nowa oferta ubezpieczeniowa...

Nasze wyniki w maju ...>>>