<< Cofnij Firmy i instytucje Rolnicy Jednostki samorzadu
terytorialnego
Klienci indywidualni Strona główna
 

    

KREDYTY DLA ROLNIKÓW

NOWOŚĆ W OFERCIE KREDYTOWEJ !

kredyty z przeznaczeniem na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – symbol CSK.
Warunki udzielania kredytu:
Okres kredytowania – od 5 do 10 lat, waluta kredytu – PLN, oprocentowanie – WIBOR 3M + marża Banku 5,50 p.p., prowizja – 1% kwoty udzielonego kredytu
Wysokość pomocy w formie częściowej spłaty kredytu – nie więcej niż 35% kwoty udzielonego kredytu i nie więcej niż 75.000 zł
Wypłata w formie częściowej spłaty kapitału kredytu następuje w dwóch ratach:
I rata w wysokości 75% kwoty pomocy wypłaca jest po zrealizowaniu inwestycji,
II rata w wysokości 25% kwoty pomocy wypłacana jest na koniec okresu kredytowania,
w celu ostatecznej spłaty kredytu, jednak nie wcześniej niż po 5 latach od dnia udzielenia kredytu.

kredyty pomostowe UNIA BIZNES oraz UNIA SUPER BIZNES na realizację projektów współfinansowanych z dotacji UE w latach 2007-2015.
Inwestorzy mogą liczyć na pomoc Banku w pozyskaniu dotacji z Unii Europejskiej. Oferowany kredyt pomostowy zapewnia prefinansowanie inwestycji do czasu wypłaty dotacji z funduszu strukturalnego oraz zapewnia ciągłość realizacji inwestycji.
Kredyt UNIA BIZNES przeznaczony jest na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem z UE.
Kredyt UNIA SUPER BIZNES umożliwia sfinansowanie do 90% przewidywanych kosztów realizacji projektu, a obejmuje zarówno część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania jak i uzupełniającą spłacaną ze środków własnych.

Jeżeli Inwestor posiada zdolność kredytową, udział jego środków własnych na inwestycję wynosi nie mniej niż 10 % planowanego kosztu realizacji projektu oraz spełnia wymagania właściwego Programu unijnego, już dzisiaj może starać się o nowy kredyt pomostowy indywidualnie dostosowany do jego potrzeb.

Przedmiotem kredytowania pomostowego mogą być projekty podejmowane w latach 2007-2015, współfinansowane z dotacji.

Kredyt UNIA BIZNES

  Kredyt UNIA SUPER BIZNES

przeznaczony na sfinansowanie tej części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy o dofinansowanie

przeznaczony na sfinansowanie do 90% przewidywanych kosztów realizacji projektu, obejmujący część pomostową spłacaną z uzyskanego dofinansowania i uzupełniającą spłacaną ze środków własnych

Kim mogą być wnioskodawcy?
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub rolnicy i domownicy  w rozumieniu ustawy o KRUS;
- osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą lub gospodarstwa rolne;
- jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki, dla których organem założycielskim jest JST;
-
organizacje pozarządowe i inni Beneficjenci Programów.

Warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest:
- posiadanie przez Wnioskodawcę zdolności kredytowej;
-
posiadanie przez Wnioskodawcę udziału środków własnych w wysokości nie mniej niż 10% planowanego kosztu realizacji projektu z uwzględnieniem zapisów w wytycznych dotyczących poszczególnych działań w ramach danych programów krajowych/regionalnych lub wspólnotowych;
-
spełnienie przez Wnioskodawcę wymagań właściwego Programu.

Podstawowe parametry kredytów:
waluta kredytu: PLN
okres kredytowania: do 10 lat, z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z konieczności rozliczenia realizacji projektu w ostatecznym terminie do 30 czerwca 2015 roku.
wkład własny
- kredyt pomostowy stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy z wyjątkiem projektów, przy których właściwy Program dopuszcza brak udziału własnego Kredytobiorcy w ich finansowaniu.
spłata kredytu: w części refinansowanej – w dniu wpływu środków z cesji umowy dotacji, przekazanych do Banku przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia,
w części nierefinansowanej – zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowie kredytu,
zabezpieczenie
:
podstawowym zabezpieczeniem kredytu pomostowego w części refinansowanej jest dokonana przez Kredytobiorcę cesja na Bank należności wynikających z umowy dotacji. Refinansowana część kredytu pomostowego zostaje spłacona bezpośrednio przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia, w trakcie lub po zakończeniu realizacji projektu, jako refundacja zaakceptowanej kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych. Pisemne oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji, oprócz powyższych zabezpieczeń dopuszcza się wszystkie formy zabezpieczenia stosowane w Banku.
atrakcyjne oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1M i niską marżę Banku, stałą w całym okresie kredytowania  

• kredyt obrotowy - udzielany podmiotom prowadzącym działalność rolniczą , w PLN, na finansowanie bieżącej działalności rolniczej na okres do 3 lat.

• kredyt inwestycyjny w PLN - przeznaczony na budowę, modernizację, remonty obiektów produkcyjnych, handlowych oraz zakup maszyn , urządzeń i nieruchomości. Okres kredytowania do 10 lat. Minimalny udział środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi 20% i powinien być udokumentowany.

  • kredyt na zakup środków do produkcji rolnej - czyli: materiału siewnego, sadzenia ziemniaka oraz nasion warzyw, nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego, pasz i koncentratów paszowych, materiału opałowego do ogrzewania szklarni i tuneli, środków ochrony roślin, paliw na cele rolnicze.
    Okres kredytowania do 24 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu - 4000,00 zł na 1 hektar użytków rolnych (własnych lub dzierżawionych) przyjętych z nakazu płatniczego, zaświadczenia z Urzędu Gminy lub umowy dzierżawy.
    Do kwoty 10000,00 zł - rozliczenie kredytu na podstawie oświadczenia Kredytobiorcy.

• rewolwingowy w PLN - przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych, pozwalający na zwiększenie szybkości obrotu środkami pieniężnymi oraz zminimalizowanie kosztów odsetek bankowych. Jako kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach limitu kredytowania w okresie do 1 roku lub do 3 lat.

• obrotowy w rachunku bieżącym w PLN przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych, pozwalający na zwiększenie szybkości obrotu środkami pieniężnymi oraz zminimalizowanie kosztów odsetek bankowych. Jako kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach limitu kredytowania w okresie do maksymalnie 3 lat.

Rolnikom i podmiotom związanym z rolnictwem Bank oferuje kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach przyznanej przez ARiMR dla BSR akcji kredytowej i limitu dopłat, a w szczególności:

1) obrotowy - na wznowienie produkcji rolnej na obszarach dotkniętych klęską, przeznaczony na zakup środków do produkcji rolnej. Okres kredytowania do 24 miesięcy.

2) kredyty inwestycyjne w liniach:
• nIP - inwestycje podstawowe -kredyt udzielany na realizacje inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach dla rolnictwa. Maksymalny okres kredytowania wynosi 8 lat.
• nBR - kredyty branżowe na przedsięwzięcia objęte programami branżowym. Udzielany na okres 8 lat.
• nMR - młody rolnik - przeznaczony na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego. Maksymalny okres kredytowania do 15 lat.
• nKZ - grunty rolne - kredyt na zakup ziemi w celu stworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia istniejącego. Udzielany maksymalnie na 15 lat.
• nKL - klęska żywiołowa - na odbudowę zniszczonych budynków, zakup lub remonty sprzętu rolniczego, zakup stada podstawowego inwentarza. Maksymalny okres kredytowania do 8 lat.
• Inne linie preferencyjne – określone zarządzeniem prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Oprocentowanie kredytów dla rolników
Taryfa opłat i prowizji bankowych - kredyty


    

Kredyt z dotacją na budowę domów energooszczędnych>>>

Kredyt Mieszkanie dla Młodych>>>

Gwarancje de minimis...>>>

Nowe lokaty ...>>>

Komunikaty Banku...>>>

Nowa oferta ubezpieczeniowa...

Nasze wyniki w lutym ...>>>