<< Cofnij Firmy i instytucje Rolnicy Jednostki samorzadu
terytorialnego
Klienci indywidualni Strona główna
 

    

KREDYTY DLA ROLNIKÓW

NOWOŚĆ W OFERCIE KREDYTOWEJ !

Kredyt Unia Biznes przeznaczony jest dla Klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej, w ramach nowej perspektywy finansowej na lata  2014-2020.

Kredytem Unia Biznes można sfinansować inwestycje współfinansowane dotacjami z Funduszy Europejskich lub z programów wspólnotowych. Finansowanie zakupu ziemi, nowych maszyn i urządzeń, jak również ulepszanie i modernizacja dotychczasowego majątku, to tylko niektóre z możliwości, jakie daje kredyt Unia Biznes. W katalogu możliwości kredytowania znalazły się również wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Atuty Kredytu Unia Biznes:

 • dostosowanie procesu udzielenia kredytu do procedur związanych z funduszami unijnymi
 • akceptowanie przez Bank wzorów dokumentów wymaganych przez instytucję publiczną przyznającą dotację,
 • elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji (zaliczki, refundacja)
 • długi okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy
 • możliwość sfinansowania do 100% wartości przedsięwzięcia,
 • okres realizacji inwestycji do 5 lat,
 • okres kredytowania do 15 lat,
 • karencja w spłacie kapitału do 2 lat,
 • waluta kredytu: PLN,
 • atrakcyjne warunki cenowe

• kredyt obrotowy - udzielany podmiotom prowadzącym działalność rolniczą , w PLN, na finansowanie bieżącej działalności rolniczej na okres do 3 lat.

• kredyt inwestycyjny w PLN - przeznaczony na budowę, modernizację, remonty obiektów produkcyjnych, handlowych oraz zakup maszyn , urządzeń i nieruchomości. Okres kredytowania do 10 lat. Minimalny udział środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi 20% i powinien być udokumentowany.

 • kredyt na zakup środków do produkcji rolnej - czyli: materiału siewnego, sadzenia ziemniaka oraz nasion warzyw, nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego, pasz i koncentratów paszowych, materiału opałowego do ogrzewania szklarni i tuneli, środków ochrony roślin, paliw na cele rolnicze.
  Okres kredytowania do 24 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu - 4000,00 zł na 1 hektar użytków rolnych (własnych lub dzierżawionych) przyjętych z nakazu płatniczego, zaświadczenia z Urzędu Gminy lub umowy dzierżawy.
  Do kwoty 10000,00 zł - rozliczenie kredytu na podstawie oświadczenia Kredytobiorcy.

• rewolwingowy w PLN - przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych, pozwalający na zwiększenie szybkości obrotu środkami pieniężnymi oraz zminimalizowanie kosztów odsetek bankowych. Jako kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach limitu kredytowania w okresie do 1 roku lub do 3 lat.

• obrotowy w rachunku bieżącym w PLN przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych, pozwalający na zwiększenie szybkości obrotu środkami pieniężnymi oraz zminimalizowanie kosztów odsetek bankowych. Jako kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach limitu kredytowania w okresie do maksymalnie 3 lat.

Rolnikom i podmiotom związanym z rolnictwem Bank oferuje kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach przyznanej przez ARiMR dla BSR akcji kredytowej i limitu dopłat.

Kredyty preferencyjne
Linia RR -
kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych
Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji i udziałów
Linia inwestycyjna K01 Linia obrotowa K02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej, w których wystapił szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowanie, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
Linia MRcsk - kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów bankowych


    

Kredyt gotówkowy - sprawdź>>>

Kredyt technologiczny>>>

Kredyt z dotacją na budowę domów energooszczędnych>>>

Kredyt Mieszkanie dla Młodych>>>

Gwarancje de minimis...>>>

Nowe lokaty ...>>>

Komunikaty Banku...>>>

Nowa oferta ubezpieczeniowa...

Nasze wyniki w grudniu ...>>>


   LOGUJ DO eBSR

 
Bankowość mobilna