LINK DO ELEMENTU jst jst

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

LINK DO ELEMENTU klienci indywidualni klienci indywidualni

KLIENCI INDYWIDUALNI

AKTUALNOŚCI

Komunikaty

 
 
 
 
 

Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji

Informacja dotycząca składania i rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie – informacja dla klientów Banku.

Klient może złożyć w Banku reklamację, w której zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank.

Dopuszczalna forma reklamacji:
- pisemna - osobiście lub przesyłką pocztową
- ustna - telefonicznie lub osobiście podczas wizyty Klienta w placówce Banku. Bank może zażądać pisemnego potwierdzenia zgłoszenia dokonanego w formie ustnej, o czym poinformuje Klienta.
- elektroniczna - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dane Klienta:
Reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane osobowe i adresowe Klienta.
(formularz reklamacji zamieszczony na stronie internetowej Banku www.bsr.krakow.pl - na dole strony w zakładce: dokumenty do pobrania)

Miejsce złożenia reklamacji:
Reklamacja powinna być złożona w siedzibie Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie, ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków oraz w każdej placówce Banku (Oddziały, Filie, Punkty Obsługi Klienta).


Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji (do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem).
W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, Bank w informacji przekazanej Klientowi, który wystąpił z reklamacją wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.


Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji:
1. Odpowiedź powinna zostać udzielona w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, w formie uzgodnionej z Klientem i na wskazany przez niego adres.
2. Odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.


W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Klienta, Bank w odpowiedzi poinformuje Klienta o możliwościach:
1. odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi do Zarządu Banku
2. skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego
3. wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego
4. wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany oraz sądu miejscowo właściwego do rozpatrzenia sprawy


Informacja o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Po zakończeniu procesu reklamacyjnego, jeżeli Klient nie zgadza się z  decyzją Banku, ma prawo do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Bankiem. Podmiotami właściwymi do pozasądowego rozwiązywania sporów są:
1)    Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  www.zbp.pl),
2)    Rzecznik Finansowy (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  www.rf.gov.pl),
3)    Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.knf.gov.pl).

Przy postępowaniu przed podmiotami, o których mowa powyżej mają zastosowanie regulacje dostępne na stronach internetowych tych podmiotów.

Rachunki i rozliczenia w walutach wymienialnych

Lista banków, które są uczestnikami SEPA