Zaloguj się
< Wróć do strony Aktualności

25.03.2020

Ulgi związane z pandemią koronawirusa

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie umożliwia Klientom, którzy zostali dotknięci skutkami pandemii koronawirusa COVID-19:
I. zastosowanie odroczenia spłaty rat kapitałowych na okres do 6 m-cy.
Odroczenie spłaty może zostać zastosowane:
a) z równoczesnym wydłużeniem okresu kredytowania o okres równy terminowi ulgi,
lub
b) z zachowaniem dotychczasowego okresu spłaty, z tym, że wysokość kolejnych rat przypadających po okresie zastosowania ulgi ulegnie proporcjonalnemu zwiększeniu.
Przedmiotowa ulga dotyczy Klientów, którzy na dzień składania wniosków nie posiadają zaległości.

W celu uzyskania ulgi w spłacie Klient zobowiązany jest do złożenia Wniosku o odroczenie płatności rat kapitałowych. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku www.bsr.krakow.pl.

II. zastosowanie wydłużenia okresu kredytowania przy kredytach odnawialnych, na okres do 6 m-cy.
Dotyczy to Klientów, którzy na dzień składania wniosków nie posiadają zaległości w spłacie.

W celu wydłużenia okresu kredytowania przy kredytach odnawialnych Klient zobowiązany jest do złożenia Wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku www.bsr.krakow.pl.

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyżej wymienionych wniosków, prosimy o przesłanie niezbędnych danych do zastosowania ww. ulg tj.:
a) oznaczenie Klienta (np. nazwa / nazwisko i imię, adres, dane rejestrowe),
b) kontakt mailowy i telefoniczny,
c) wskazanie kredytu (np. numer umowy, numer rachunku, nazwa Oddziału prowadzącego),
d) wskazanie okresu, na jaki ma być zastosowana ulga - max. 6 m-cy,
e) oświadczenie w zakresie regulowania płatności ZUS/US oraz prowadzonych przeciwko Klientowi postępowań sądowych ze szczególnym uwzględnieniem postępowań egzekucyjnych, oświadczenia
o prawdziwości złożonych danych. W przypadku występowania zaległości lub postępowań, o których mowa powyżej, prosimy o wskazanie podmiotu oraz kwoty zaległości, terminu powstania zaległości,
f) zgoda na kontakt drogą mailową,
g) szczegółowe opisanie, w jaki sposób skutki pandemii koronawirusa COVID-19 wpłynęły na brak możliwości regulowania należności wobec Banku,
h) odręczny podpis Klienta / osób uprawnionych do reprezentacji (pieczęć firmy) - podpis powinien być zgodny z kartą wzorów podpisów, w przypadku posiadania przez Klienta rachunku w BSR.

Wniosek powinien zostać przesłany do Banku mailowo na adres lub dostarczony w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce Banku. Złożenie wniosku powinno nastąpić minimum 5 dni roboczych przed wymagalnością raty/końcem okresu kredytowania z wyłączeniem rat przypadających do spłaty w m-cu marcu 2020 r. dla których termin wynosi minimum 2 dni robocze przed wymagalnością raty/ końcem okresu kredytowania.

Prosimy o wykorzystywanie wyłącznie adresu mailowego podanego w niniejszym komunikacie. Wnioski wysłane na inny adres nie będą podlegały rozpoznaniu. W przypadku przesyłania wniosku drogą mailową prosimy o wykorzystanie Państwa adresu, z którego dotychczas wysyłana była korespondencja do Banku.

Zaleca się dostarczenie wniosku bez konieczności osobistego kontaktu.

Za rozpatrzenie przedmiotowych wniosków oraz sporządzenie aneksów Bank nie pobiera opłat/prowizji.

W indywidualnych przypadkach, Bank zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia przedmiotowych wniosków.

O warunkach zastosowanej ulgi Klient zostanie poinformowany mailowo, na adres wskazany we wniosku.
Ulga w spłacie/wydłużeniu okresu kredytowania staje się skuteczna po zwrotnym mailowym przesłaniu informacji o zaakceptowaniu warunków zastosowanej ulgi. Aneks sankcjonujący zastosowanie ulgi zostanie podpisany przez Bank i Klienta w najkrótszym możliwie terminie, o czym Klient zostanie poinformowany na adres mailowy wskazany we wniosku.

Niniejszym Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie informuje, że ulga w spłacie dotyczy wyłącznie rat kapitałowych co oznacza, że Klient zobowiązany jest w okresie ulgi/wydłużenia okresu kredytowania do spłaty rat odsetkowych w terminach określonych w pierwotnym harmonogramie spłat.

Zastosowanie ulgi spowoduje wzrost wysokości raty odsetkowej i/lub kapitałowej (w czasie i po okresie ulgi) z uwagi na brak spłaty kapitału w okresie objętym ulgą.

Dalsza obsługa kredytu (tj. po okresie zastosowania ulgi) będzie przebiegała na zasadach określonych w umowie kredytu, z zastrzeżeniem wydłużenia okresu spłaty o czas zastosowanej ulgi lub zwiększenia rat kapitałowych z uwagi na brak wydłużenia okresu spłaty.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Klienci którzy posiadają zaległości w spłacie rat płatnych w 2020 r., a chcieliby skorzystać z w/w ulg proszeni są o kontakt z Placówką Banku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Bank prowadzi prace umożliwiające składanie wniosków o odroczenie spłat przez eBankNet i eCorpoNet.


Zarząd
Banku Spółdzielczego Rzemiosła
w Krakowie

Wniosek o wydłużenie okresu kredytowaniawniosek-o-wydluzenie-okresu-kredytowania.pdf43.38kBPobierz
Wniosek o odroczenie spłaty rat kapitałowychwniosek-o-odroczenie-splaty-rat-kapitalowych.pdf47.67kBPobierz