Zaloguj się
< Wróć do strony Aktualności

13.07.2020

Zawieszenie wykonania umowy - COVID 19

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie informuje, że umożliwia Klientom, zastosowanie zawieszenia wykonania umowy o kredyt na okres wskazany przez Klienta nie dłuższy jednak niż 3 miesiące.

Zawieszenie spłaty może zostać zastosowane dla Klientów, którzy:
1. utracili pracę lub inne główne źródło dochodu po dniu 13 marca 2020 r.
2. złożą w Banku wniosek o zawieszenie wykonania umowy zawierający oświadczenie o utracie pracy lub innego głównego źródła dochodu po dniu 13 marca 2020r. Oświadczenie musi być złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Klient może wnioskować o zawieszenie wykonania wyłącznie jednej umowy o kredyt:
1. konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
2. hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz
o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, albo
3. w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
która została zawarta przed dniem 13 marca 2020 r. a termin zakończenia okresu kredytowania określony
w umowie przypada po upływie 6 m-cy od tej daty.

Okres zawieszenia wykonania umowy nie jest traktowany jak okres kredytowania.
Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonania umowy.
W okresie zawieszenia wykonania umowy Klient nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową.

W przypadku gdy stroną umowy jest więcej niż jeden kredytobiorca dla spełnienia warunku zawieszenia umowy wystarczającym jest utrata pracy lub innego źródła dochodu przez jednego z nich. W tej sytuacji wystarczające jest złożenie wniosku przez jednego z kredytobiorców.

W celu zawieszenia wykonania umowy Klient zobowiązany jest do złożenia Wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku www.bsr.krakow.pl.

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyżej wymienionego wniosku, prosimy o przesłanie niezbędnych danych do zastosowania zawieszenia wykonania umowy:
a) oznaczenie Klienta (np. nazwisko i imię, adres, Pesel, adres zamieszkania),
b) kontakt mailowy i telefoniczny,
c) wskazanie kredytu (np. numer umowy, numer rachunku, nazwa Oddziału prowadzącego),
d) oznaczenie kredytodawcy (nazwa Banku)
e) wskazanie okresu zawieszenia - max. 3 m-ce,
f) oświadczenie Klienta, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. Oświadczenie musi zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń”.
g) zgoda na przesłanie wszelkiej korespondencji związanej z zastosowaniem zawieszenia wykonania umowy w takiej samej formie jak złożenie niniejszego wniosku,
h) odręczny podpis Klienta - podpis powinien być zgodny z kartą wzorów podpisów w przypadku posiadania przez Klienta rachunku w BSR.


Wniosek powinien zostać przesłany do Banku mailowo na adres lub dostarczony
w formie papierowej za pośrednictwem poczty albo osobiście w placówce Banku.

Prosimy o wykorzystywanie wyłącznie adresu mailowego podanego w niniejszym komunikacie. Wnioski wysłane na inny adres nie będą podlegały rozpoznaniu. W przypadku przesyłania wniosku drogą mailową prosimy o wykorzystanie tego Państwa adresu, z którego dotychczas wysyłana była korespondencja do Banku.


Zawieszenie wykonania umowy następuje z dniem wpływu do Banku kompletnego wniosku lub w następnym dniu roboczym, jeżeli wniosek wpłynie poza godzinami pracy danej placówki Banku lub w weekend.

Za rozpatrzenie przedmiotowych wniosków oraz sporządzenie aneksów Bank nie pobiera opłat/prowizji.

Dalsza obsługa kredytu (tj. po okresie zawieszenia wykonania umowy) będzie przebiegała na zasadach określonych w umowie kredytu.

W przypadku, gdy Klient korzysta z odroczenia/zawieszenia spłaty całości lub części danej umowy, wówczas z dniem wpływu do Banku wniosku o zawieszenie wykonania umowy ulega skróceniu okres zastosowanej dotychczas ulgi.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że cofnięcie wniosku o zawieszenie wykonania umowy, nie spowoduje przywrócenia dotychczasowego odroczenia/zawieszenia spłaty, gdyż termin ten ulega skróceniu z mocy prawa.

 Zarząd
Banku Spółdzielczego Rzemiosła
w Krakowie

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy wniosek-o-zawieszenie-wykonania-umowy.pdf62.54kBPobierz