Zaloguj się
< Wróć do strony Aktualności

07.06.2021

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie

Zarząd Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie zaprasza na Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 12.00 w Modlniczka, ul. Handlowców 14
Hotel Witek z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Regulaminu Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie protokołu Zebrania Przedstawicieli z dnia 14 lipca 2020 roku.
6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej oraz Komisji Oceny Odpowiedniości.
7. Omówienie zmian w regulacjach Banku:
a) Regulamin działania Rady Nadzorczej BSR w Krakowie,
b) Polityka Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej BSR w Krakowie.
8. Stwierdzenie przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
9. Przedstawienie:
a) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
b) Informacji dotyczącej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BSR w Krakowie,
c) Informacji dotyczącej oceny Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka BSR w Krakowie,
d) Sprawozdania z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła
w Krakowie za 2020 rok oraz kierunków rozwoju Banku.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Przedstawienie przez Komisję Oceny Odpowiedniości rocznej oceny członków Rady Nadzorczej BSR w Krakowie.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej BSR w Krakowie,
b) dokonania oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w BSR w Krakowie za 2020 rok,
c) dokonania oceny stosowania Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka w BSR w Krakowie za 2020 rok,
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BSR w Krakowie za 2020 rok,
e) oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie za 2020 rok,
f) dokonania zmian w Polityce Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej BSR
w Krakowie,
g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku za 2020 rok,
h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego BSR w Krakowie za 2020 rok,
i) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok sprawozdawczy,
j) podziału nadwyżki bilansowej BSR w Krakowie za 2020 rok,
k) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na 2021 rok,
l) przyjęcia kierunków działania Banku na 2021 rok,
m) zbycia nieruchomości w miejscowości Jerzmanowice,
n) zbycia nieruchomości w miejscowości Sułkowice,
o) dokonania zmian w Statucie Banku.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2020, roczne sprawozdanie finansowe BSR w Krakowie wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są udostępnione do wglądu w siedzibie Banku ul. Dunajewskiego 7 - I piętro od dnia 07 czerwca 2021 roku, a w dniu Zebrania będą wyłożone do wglądu na sali obrad.