BFG - Gwarantowanie depozytów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). BFG to instytucja chroniąca środki pieniężne zgromadzone w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych działająca na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996) zwanej dalej „ustawą o BFG”.

Wysokość gwarancji – do równowartości w złotych 100 000 euro

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych
 • osób prawnych
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
 • szkolnych kas oszczędności (SKO) i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych (PKZP)

Rachunki prowadzone dla kilku osób - rachunki wspólne (np. należące do współmałżonków) również objęte są gwarancjami, przy czym w przypadku tych rachunków kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku, ponieważ każdy z tych współposiadaczy uważany jest za deponenta.

Rachunki powiernicze - deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik.

Ochronie nie podlegają depozyty m.in.:

 •  jednostek samorządu terytorialnego
 • skarbu państwa
 • Narodowego Banku Polskiego
 • instytucji finansowych takich jak: banki, SKOK-i, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe
 • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,

Ponadto ochrona nie obejmuje:

 • środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
 • środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro - jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

 •  wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo - rozliczeniowych) traktowane są jako jeden depozyt
 • podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z zawartą umową, niezależnie od terminu ich wymagalności
 • do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Waluta wypłaty środków gwarantowanych:

Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego według kursu z dnia zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Termin wypłaty środków gwarantowanych:

Wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku.

Miejsce wypłaty środków gwarantowanych:

 • BFG podaje do publicznej wiadomości informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty oraz sposobie (w tym o miejscu i terminie) wypłat środków gwarantowanych. Informacja o czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
 • Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru, czyli deponentom, ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym.
 • Roszczenia o wypłatę środków z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?

Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego.

Dodatkowe informacje

Niezależnie od niniejszej informacji, Bank w ramach obowiązków wynikających z ustawy o BFG informuje deponenta o zasadach gwarantowania środków pieniężnych w formie Arkusza informacyjnego dla deponentów, który jest dostępny w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bsr.krakow.pl (Arkusz informacyjny dla deponentów)

Więcej informacji na temat zasad gwarantowania depozytów znajduje się na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem www.bfg.pl.

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku

Zgodnie z ustawą o BFG, instytucje objęte polskim systemem gwarantowania podają do publicznej wiadomości informacje na temat swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Informacje te dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem www.bsr.krakow.pl (w zakładce Nasze wyniki).

Arkusz informacyjny dla deponentówarkusz-informacyjny-deponent-wzor.pdf48.93kBPobierz