Informacja o zwrocie części prowizji

Informacja dla Klientów o zwrocie kosztów/prowizji w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego/hipotecznego

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w przypadku całkowitej spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie kredytowej, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie dokonuje zwrotu kosztów/prowizji w związku z przedterminową spłatą kredytu.
Rozliczenie części kosztów/prowizji w wyniku przedterminowej całkowitej spłaty kredytu dotyczy umów:
• o kredyty konsumenckie, w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, zawartych od dnia 18 grudnia 2011 r.,

• o kredyty hipoteczne, w rozumieniu ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, zawartych od dnia 22 lipca 2017 r.,

które zostały całkowicie spłacone przed terminem określonym w umowie kredytowej.

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 września 2019 roku, sygn. C-383/18 w przypadku kredytów spłaconych przed dniem 11.09.2019 roku rozliczenie kosztów (prowizji) będzie realizowane na podstawie wniosku Klienta. Dla kredytów spłaconych po dniu 11.09.2019 roku zwrot odbywa się z inicjatywy Banku.
Bank wylicza zwrot proporcjonalnie do okresu trwania kredytu (metoda liniowa).

Wniosek o zwrot części kosztów/prowizji mogą Państwo złożyć w siedzibie Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie ul. Dunajewskiego 7, 31-133 Kraków oraz w każdej placówce Banku (Oddziały, Filie, Punkty Obsługi Kasowej) prowadzącej obsługę Klientów. Dane adresowe placówek Banku, które prowadzą obsługę Klientów oraz numery telefonów dostępne są w każdej placówce Banku oraz wskazane są na stronie internetowej Banku www.bsr.krakow.pl

Wniosek o zwrot części kosztów/prowizji może być złożony w formie:
pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową,
• ustnej – telefonicznie lub osobiście podczas wizyty Kredytobiorcy w placówce Banku,
• elektronicznej - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres

W przypadku wniosku w formie ustnej, Bank wymaga pisemnego potwierdzenia zgłoszenia, o czym poinformuje Kredytobiorcę.

Wniosek o zwrot części kosztów/prowizji może zostać złożony na formularzu Wniosek o zwrot części kosztów/prowizji, który dostępny jest w placówkach Banku prowadzących obsługę Klientów oraz na stronie internetowej Banku.

Jeżeli umowa kredytowa została zawarta z kilkoma Kredytobiorcami, to wniosek powinien zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców.