Zaloguj się

W Twoich stronach. Po Twojej stronie.

Podstawowym celem działalności Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie jest konsekwentne budowanie silnej kapitałowo struktury, wiarygodnej i cieszącej się zaufaniem Klientów przez bezpieczne i profesjonalne świadczenie usług finansowych klientom indywidualnym, instytucjonalnym i samorządowym oraz stymulowanie rozwoju środowisk lokalnych wszędzie tam, gdzie znajdują się placówki Banku. Nie jesteśmy zwyczajnym bankiem. Jesteśmy nowoczesną i uniwersalną instytucją finansową, której misję wyrażają słowa „w Twoich stronach, po Twojej stronie”. W Twoich stronach, bo stanowimy cząstkę lokalnej społeczności i z nią wiążemy swój rozwój.

Po Twojej stronie, ponieważ wiemy, że do sukcesu prowadzą partnerstwo i zaufanie, a miarą rozwiązań jest dla nas zawsze satysfakcja Klientów.

Władze Banku:

RADA NADZORCZA

 • Lesław Błaszak - przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Stanisława Niemiec - wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Mieczysław Synowiec - sekretarz Rady Nadzorczej
 • Wiesław Kukla - członek Prezydium
 • Jarosław Iwaniec - członek Rady Nadzorczej
 • Krystyna Lodzińska - członek Rady Nadzorczej
 • Józef Piekarczyk - członek Rady Nadzorczej
 • Janina Pokorska-Pawluk - członek Rady Nadzorczej
 • Marek Rudkowski - członek Rady Nadzorczej
 • Adam Siudek - członek Rady Nadzorczej
 • Mieczysław Wypasek - członek Rady Nadzorczej

ZARZĄD BANKU

 • Paweł Kulak - Prezes Zarządu
 • Ryszard Wabik - Wiceprezes Zarządu, członek zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku
 • Bożena Ślusarczyk - Wiceprezes Zarządu
 • Ewa Brożek - Członek Zarządu
 • Andrzej Kozak - Członek Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie spełniają wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy Prawo bankowe, tj. posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.