Zaloguj się

Terminy rozliczeń

  1. Bank realizuje bezgotówkowe dyspozycje rozliczeniowe Posiadacza rachunku poprzez obciążenie rachunku w momencie otrzymania zlecenia oraz przekazanie na rachunek odbiorcy w następujących terminach:
  • Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych złożone przez Posiadacza rachunku w dni robocze Banku do godz. 13:30 przekazywane są do banku odbiorcy w bieżącym dniu roboczym, złożone po godz. 13:30 przekazywane są do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym.
  • Dyspozycje określone w pkt 1) złożone w dni nie będące dniem roboczym Banku realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
  • Dyspozycje przelewów na rachunki bankowe prowadzone w Banku realizowane są niezwłocznie w bieżącym dniu roboczym.
  1. Bank realizuje bezgotówkowe dyspozycje rozliczeniowe w obrocie dewizowym w trybie standardowym pod warunkiem otrzymania zlecenia do godz. 15.00 oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia do godz. 11.30. Zlecenia złożone po wskazanych godzinach oraz w dniach nie będących dniem roboczym, są realizowane w terminach ustalonych jak dla złożonych w najbliższym dniu roboczym. Rozliczenie zlecenia poprzez obciążenie wskazanego rachunku kwotą transakcji oraz należnymi Bankowi prowizjami i opłatami następuje w momencie otrzymania przez Bank zlecenia.
  2. Bank obciąża rachunek Posiadacza dyspozycjami rozliczeniowymi składanymi w formie elektronicznej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00
    oraz przekazuje na rachunek odbiorcy w terminach określonych w ust. 1 i 2.