Terminy rozliczeń

 

1. Bank realizuje bezgotówkowe dyspozycje rozliczeniowe Posiadacza rachunku poprzez obciążenie rachunku w momencie otrzymania zlecenia oraz przekazanie na rachunek odbiorcy w następujących terminach:
1) Polecenia przelewów na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych (systemy ELIXIR, SORBNET) złożone przez Posiadacza rachunku w dni robocze Banku do godz. 13:30 przekazywane są do banku odbiorcy w bieżącym dniu roboczym, złożone po godz. 13:30 przekazywane są do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym.
2) Polecenia przelewów natychmiastowych na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach krajowych w systemie EXPRESS ELIXIR oraz BLIK przekazywane są do banku odbiorcy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3) Polecenia przelewów określone w pkt 1) złożone w dni nie będące dniem roboczym Banku realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
4) Polecenia przelewów na rachunki bankowe prowadzone w Banku (polecenia przelewów wewnętrznych) realizowane są niezwłocznie w bieżącym dniu roboczym w godzinach od 6:00 do 18:00.
2. Bank realizuje bezgotówkowe dyspozycje rozliczeniowe w obrocie dewizowym w trybie standardowym pod warunkiem otrzymania zlecenia do godz. 15.00 oraz w trybie pilnym pod warunkiem otrzymania zlecenia do godz. 11.30. Zlecenia złożone po wskazanych godzinach oraz w dniach nie będących dniem roboczym, są realizowane
w terminach ustalonych jak dla złożonych w najbliższym dniu roboczym. Rozliczenie zlecenia poprzez obciążenie wskazanego rachunku kwotą transakcji oraz należnymi Bankowi prowizjami i opłatami następuje w momencie otrzymania przez Bank zlecenia.
3. Bank przyjmuje dyspozycje rozliczeniowe w formie elektronicznej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, natomiast obciąża rachunek Posiadacza w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00 oraz przekazuje na rachunek odbiorcy w terminach określonych w ust. 1 i 2.
4. Wpłaty gotówki na rachunki prowadzone w Banku dokonane w placówkach Banku są udostępniane na rachunkach niezwłocznie po dokonaniu wpłaty.
5. Wypłaty gotówki z rachunków dokonywane w placówkach Banku księgowane są na rachunku Posiadacza w chwili dokonywania wypłaty.
6. Polecenia przelewów wewnętrznych oraz polecenia przelewów otrzymane z innych banków krajowych Bank udostępnia natychmiast po uznaniu rachunku Banku kwotami tych przelewów, uznając rachunki Posiadacza z datą waluty tego dnia roboczego,
w którym został uznany rachunek Banku, jeżeli po stronie Banku nie następuje przeliczenie waluty albo następuje przeliczenie waluty między euro a walutą państwa członkowskiego lub między dwiema walutami państw członkowskich.
7. Przekazy otrzymane z banków zagranicznych Bank udostępnia natychmiast po uznaniu rachunku Banku kwotami tych przekazów, uznając rachunki Posiadaczy (beneficjentów)
z datą waluty tego dnia roboczego, w którym został uznany rachunek Banku, jeżeli po stronie Banku nie następuje przeliczenie waluty lub następuje przeliczenie waluty między euro a walutą państwa członkowskiego lub między dwiema walutami państw członkowskich. Jeżeli przekaz wymaga dodatkowej korespondencji wyjaśniającej – za dzień wpływu przyjmuje się datę otrzymania przez Bank kompletnych danych.