X
Szanowni Państwo!

W razie problemów z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej prosimy o odświeżenie strony kombinacją klawiszy Ctrl + F5.

W związku z informacjami o pojawieniu się nowego typu wirusów, przypominamy o konieczności aktualizowania ochrony antywirusowej z bieżącą bazą wirusów oraz bieżącej aktualizacji systemu operacyjnego i przeglądarki. Przypominamy również o możliwych próbach ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe komunikaty podczas logowania (np "PROSZĘ CZEKAĆ") oraz podejrzane incydenty takie jak otrzymywanie SMS autoryzacyjnych lub żądanie podania hasła jednorazowego mimo braku operacji wymagającej autoryzacji. O wszelkich incydentach należy poinformować Bank. W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami dla Klientów bankowości elektronicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami na ten temat, jak również poradnikiem Związku Banków Polskich ( link do ZBP)
OK
X
Szanowni Państwo!

W razie problemów z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej prosimy o odświeżenie strony kombinacją klawiszy Ctrl + F5.


W związku z informacjami o pojawieniu się nowego typu wirusów, przypominamy o konieczności aktualizowania ochrony antywirusowej z bieżącą bazą wirusów oraz bieżącej aktualizacji systemu operacyjnego i przeglądarki. Przypominamy również o możliwych próbach ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe komunikaty podczas logowania (np "PROSZĘ CZEKAĆ") oraz podejrzane incydenty takie jak otrzymywanie SMS autoryzacyjnych lub żądanie podania hasła jednorazowego mimo braku operacji wymagającej autoryzacji. O wszelkich incydentach należy poinformować Bank. W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami dla Klientów bankowości elektronicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami na ten temat, jak również poradnikiem Związku Banków Polskich ( link do ZBP) -->
OK

Ochrona depozytów - komunikat BFG

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). BFG to instytucja chroniąca środki pieniężne zgromadzone w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych działająca na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996) zwanej dalej „ustawą o BFG”.

Wysokość gwarancji – do równowartości w złotych 100 000 euro

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
 - osób fizycznych 
- osób prawnych 
- jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną
 - szkolnych kas oszczędności (SKO) i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych (PKZP)

Rachunki prowadzone dla kilku osób - rachunki wspólne (np. należące do współmałżonków) również objęte są gwarancjami, przy czym w przypadku tych rachunków kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku, ponieważ każdy z tych współposiadaczy uważany jest za deponenta.

Rachunki powiernicze - deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku, a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik.

Ochronie nie podlegają depozyty m.in.:
 - jednostek samorządu terytorialnego
- skarbu państwa 
- Narodowego Banku Polskiego
- instytucji finansowych takich jak: banki, SKOK-i, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe
- osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,
Ponadto ochrona nie obejmuje:
- środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
- środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro - jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
 - wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo - rozliczeniowych) traktowane są jako jeden depozyt
- podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z zawartą umową, niezależnie od terminu ich wymagalności
- do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.


Waluta wypłaty środków gwarantowanych:
Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego według kursu z dnia zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Termin wypłaty środków gwarantowanych:
 Wypłaty środków gwarantowanych powinny być dokonane w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku.

Miejsce wypłaty środków gwarantowanych:
 - BFG podaje do publicznej wiadomości informacje o podmiocie, za pośrednictwem którego będą realizowane wypłaty oraz sposobie (w tym o miejscu i terminie) wypłat środków gwarantowanych. Informacja o czasie i miejscu wypłat jest ogłaszana w prasie o zasięgu ogólnopolskim.
 - Środki gwarantowane wypłacane są osobom uprawnionym do ich odbioru, czyli deponentom, ich pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym lub następcom prawnym.
 - Roszczenia o wypłatę środków z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?
 Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego.

Dodatkowe informacje
 Niezależnie od niniejszej informacji, Bank w ramach obowiązków wynikających z ustawy o BFG informuje deponenta o zasadach gwarantowania środków pieniężnych w formie Arkusza informacyjnego dla deponentów, który jest dostępny w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku www.bsr.krakow.pl(Arkusz informacyjny dla deponentów)

Więcej informacji na temat zasad gwarantowania depozytów znajduje się na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem www.bfg.pl.

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku
 Zgodnie z ustawą o BFG, instytucje objęte polskim systemem gwarantowania podają do publicznej wiadomości informacje na temat swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Informacje te dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem www.bsr.krakow.pl (w zakładce Nasze wyniki).