X
Szanowni Państwo!

W razie problemów z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej prosimy o odświeżenie strony kombinacją klawiszy Ctrl + F5.

W związku z informacjami o pojawieniu się nowego typu wirusów, przypominamy o konieczności aktualizowania ochrony antywirusowej z bieżącą bazą wirusów oraz bieżącej aktualizacji systemu operacyjnego i przeglądarki. Przypominamy również o możliwych próbach ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe komunikaty podczas logowania (np "PROSZĘ CZEKAĆ") oraz podejrzane incydenty takie jak otrzymywanie SMS autoryzacyjnych lub żądanie podania hasła jednorazowego mimo braku operacji wymagającej autoryzacji. O wszelkich incydentach należy poinformować Bank. W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami dla Klientów bankowości elektronicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami na ten temat, jak również poradnikiem Związku Banków Polskich ( link do ZBP)
OK
X
Szanowni Państwo!

W razie problemów z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej prosimy o odświeżenie strony kombinacją klawiszy Ctrl + F5.


W związku z informacjami o pojawieniu się nowego typu wirusów, przypominamy o konieczności aktualizowania ochrony antywirusowej z bieżącą bazą wirusów oraz bieżącej aktualizacji systemu operacyjnego i przeglądarki. Przypominamy również o możliwych próbach ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe komunikaty podczas logowania (np "PROSZĘ CZEKAĆ") oraz podejrzane incydenty takie jak otrzymywanie SMS autoryzacyjnych lub żądanie podania hasła jednorazowego mimo braku operacji wymagającej autoryzacji. O wszelkich incydentach należy poinformować Bank. W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami dla Klientów bankowości elektronicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami na ten temat, jak również poradnikiem Związku Banków Polskich ( link do ZBP) -->
OK

Firmy

Rachunki bankowe

Rachunek rozliczeniowy

Rachunek rozliczeniowy służy do przeprowadzania określonych rozliczeń pieniężnych w innych bankach niż Bank prowadzący rachunek.

Kto może otworzyć rachunek rozliczeniowy ?
- Podmiot prowadzący działalność gospodarczą – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej
- Inne jednostki organizacyjne – instytucje finansowe, instytucje i organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki utworzone zgodnie z przepisami prawa, nie prowadzące działalności gospodarczej.

Co można zrobić przy pomocy rachunku rozliczeniowego ?
Na podstawie dyspozycji posiadacza rachunku Bank dokonuje miedzy innymi:
- przelewu środków na wskazane rachunki
- blokady środków zgromadzonych na rachunku
- przekazania środków na rachunek lokaty terminowej
- realizacji dyspozycji w ustalonej przez klienta kolejności
- realizacji dyspozycji zleceń jednorazowych i stałych z rachunku bankowego dotyczących różnego rodzaju płatności za usługi i świadczenia.

Dokumenty wymagane do otwarcia rachunku:
a. dokumenty określające status prawny i charakter działalności (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesję, zezwolenie, itp.; spółki cywilne dodatkowo pisemną umowę o utworzeniu spółki; spóki prawa handlowego: akt notarialny, postanowienie sądowe i wyciąg KRS - data wydania dokumentu - okres ważności dla Banku - do 3 miesięcy)
b. dokumenty wskazujące osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
c. zawiadomienia o nadaniu numeru statystycznego REGON i numeru NIP
d. karta wzorów podpisów wypełniona w obecności pracownika Banku
e. stempel lub pieczątka firmowa o treści zgodnej z dokumentami (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą winny w treści pieczątki umieścić oprócz nazwy firmy lub określenia prowadzonej działalności, imię i nazwisko oraz adres; spółki nie posiadające osobowości prawnej oprócz nazwy firmy, imiona i nazwiska wspólników lub imię i nazwisko jednego ze wspólników z dodatkiem "i spółka")
f. inne dokumenty jeżeli obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.

Środki zgromadzone na rachunkach rozliczeniowych są płatne na każde żądanie.

Do rachunku rozliczeniowego wydajemy międzynarodowe karty płatnicze VISA BUSINESS STANDARD. Karty mogą być wykorzystywane do regulowania wydatków związanych z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, regulowania zobowiązań wobec osób krajowych i zagranicznych oraz dokonywania wypłat gotówkowych.

Do jednego rachunku bieżącego Bank może wydać kilka kart.

Swój rachunek firmowy możesz obsługiwać także poprzez kanały elektroniczne: eBSR, eBSR-BIZNES.

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Ochrona depozytów - komunikat BFG

Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych

BSR w Krakowie prowadzi rachunku w następujących walutach:
- dolar amerykański (USD)
- waluta europejska (EUR)
- frank szwajcarski (CHF)
- funt angielski (GBP)

Rachunki rozliczeniowe w walutach wymienialnych służą do przechowywania walut wymienialnych pochodzących z transakcji zagranicznych i z tytułów zgodnych z przepisami prawa dewizowego oraz umożliwiają dokonywanie płatności przewidzianych tym prawem.

Środki gromadzone na tych rachunkach są płatne na każde żądanie.

Rachunek rozliczeniowy przeznaczony jest dla osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Minimalne saldo rachunku walutowego bieżącego wynosi 5 EUR lub równowartość w innej walucie.

Po złożeniu odpowiedniej dyspozycji bank wykonuje usługi analogiczne jak w przypadku prowadzenia rachunku rozliczeniowego w złotych.

Dane niezbędne do realizacji przelewów w walutach obcych:
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA
CODE SWIFT: POLU PL PR
PL(numer klienta - bez spacji)

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro.Więcej informacji na stronie:
www.bfg.pl

Ochrona depozytów - komunikat BFG

Rachunki lokat terminowych w złotych i walutach wymienialnych

Lokaty krótkoterminowe w PLN

Terminy lokat: 7, 14, 21 dni.

Oferujemy ją osobom posiadającym w BSR w Krakowie rachunek rozliczeniowy.

Minimalna kwota lokaty wynosi 20 000 zł.

Oprocentowanie stałe.

Po okresie umownym kapitał wraz z odsetkami przekazywany jest na wskazany rachunek w BSR w Krakowie.

Lokaty terminowe STANDARD w PLN

Terminy lokat: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 60 miesięcy.

Minimalna kwota lokaty wynosi 250 zł.

Rachunek lokaty oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.

Na rachunkach lokat odsetki nalicza się po upływie okresu umownego i dopisuje do kapitału lokaty, przy czym do wkładów terminowych 24, 36 i 60 miesięcznych stosuje się kapitalizację roczną (co 12 miesięcy od daty wniesienia wkładu).

Niepodjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych.

Lokata eBSR w PLN

Lokatę może założyć każdy użytkownik bankowości internetowej eBSR, po wcześniejszym podpisaniu w Oddziale Banku ramowej umowy do zakładania tego typu lokat.

Terminy lokat: 7, 14, 21 dni – minimalna kwota lokaty 10 000 zł lub 1,2,3,6,12 miesięcy – minimalna kwota lokaty 1 000 zł.

Lokata oprocentowana jest według stałej stopy procentowej.

Lokata może być odnawialna lub nieodnawialna – decyzję podejmuje użytkownik, w momencie zakładania lokaty w bankowości internetowej.

Odsetki od lokat naliczane i dopisywane są po upływie okresu zadeklarowania.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych.

Lokaty WIBID 1M i WIBID 3M w PLN

Terminy lokat: 1 miesiąc (zależna od stawki WIBID 1M) lub 3, 6, 12, 24 miesiące (zależne od stawki WIBID 3M).

Rachunek lokaty oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.

Minimalna kwota lokaty 250 zł

Dla lokaty o oprocentowaniu zależnym od stawki WIBID 1M oprocentowanie zmieniane jest co miesiąc pierwszego dnia roboczego miesiąca na podstawie stawki WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.

Dla lokaty o oprocentowaniu zależnym od stawki WIBID 3M oprocentowanie zmieniane jest co 3 miesiące pierwszego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy na podstawie stawki WIBID 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedniego kwartału.

Podjęcie wkładu z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może nastąpić po upływie okresu umownego. Niepodjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych.

Lokata terminowa PROFIT

Termin lokaty: 1 lub 3 miesiące.

Lokata jest odnawialna.

Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł

Rachunek lokaty oprocentowany jest według stałej stopy procentowej.

Naliczenie odsetek następuje po upływie okresu umownego.

W przypadku niedotrzymania przez Posiadacza rachunku zadeklarowanego okresu przechowywania wkładu lokaty, za okres przetrzymania przysługuje Posiadaczowi rachunku obniżone oprocentowanie, ustalone w Umowie lokaty.

Niepodjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

Lokaty terminowe w walutach wymienialnych

BSR w Krakowie prowadzi rachunki w następujących walutach:

- dolar amerykański (USD)

- waluta europejska (EUR)

- funt angielski (GBP)

Terminy lokat: 1,3,6,12,24 i 36 miesięcy.

Lokaty są odnawialne.

Rachunki lokat oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.

W przypadku niepodjęcia przez Posiadacza rachunku lokaty wraz z naliczonymi odsetkami w terminie zakończenia umowy, lokata zostaje przedłużona na następny taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem posiadacz rachunku nie otrzymuje odsetek.

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro.

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Gwarantowanie depozytów

Karty płatnicze

VISA BUSINESS STANDARD
Karta płatnicza Visa Business Standard jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwijającą dokonywanie w kraju i zagranicą: 
- płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA;
- wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA;

- wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA;

Karta Visa Business Standard umożliwia także:
- dokonywanie w kraju i za granicą transakcji na odległość bez jej fizycznego przedstawienia (uwarunkowane decyzją akceptanta).
- sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę;
- zmianę numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę;
- aktywację karty za pomocą numeru PIN w bankomatach;
- awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą;
- korzystanie z innych usług dostępnych przy użyciu karty.

Bank wydaje kartę Visa Business Standard z funkcją zbliżeniową, umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowych (maksymalna kwota jednej transakcji na terenie Polski bez podania numeru PIN – 50,00 zł).
W każdym czasie można dokonać wyłączenia oraz ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej w sposób określony w komunikacie.

Karta Visa Business Standard wydawana jest do rachunków rozliczeniowych po złożeniu wniosku w Oddziale Banku.

Karta jest wyposażona w mikroprocesor, potocznie zwany również chipem, z okresem ważności 4 lata.
Użytkownikiem karty może być dowolna osoba upoważniona przez Posiadacza rachunku do otrzymania karty.
Karta chipowa, w porównaniu z dotychczas wydawana kartą magnetyczną, gwarantuje użytkownikowi zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji. Karta ta zawiera zarówno mikroprocesor (chip), jak również pasek magnetyczny, umożliwiający dokonywanie transakcji w terminalach nieprzystosowanych do akceptacji kart płatniczych wyposażonych w mikroprocesor.

Kartą można dokonywać płatności do wysokości wolnych środków na rachunku z uwzględnieniem dziennych limitów transakcyjnych. Do każdej karty Posiadacz rachunku może zdefiniować własne dzienne limity transakcji w ramach maksymalnych określonych przez Bank w umowie dziennych limitów transakcyjnych.

W przypadku utraty karty Visa Business Standard dzwoń:
tel.: +48 61 856 52 78

W celu uzyskania karty VISA BUSINESS STANDARD należy:
- wypełnić wniosek o wydanie karty, podpisany przez przyszłych użytkowników karty oraz osoby reprezentujące Posiadacza rachunku
- podpisanie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Posiadacza rachunku zgodnych z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku, umowy o kartę VISA BUSINESS STANDARD

eBSR - bankowość internetowa

Wszystkim klientom naszego Banku polecamy:

Okienko bankowe...w Twoim domu
Z bankowości internetowej BSR mogą korzystać wszyscy: klienci indywidualni oraz firmy Dzięki bankowości internetowej Klient ma dostęp do wszystkich swoich rachunków bankowych, bez względu na miejsce i czas, za pośrednictwem komputera z wejściem do internetu W ramach bankowości internetowej BSR Klient posiada swobodny dostęp do wszystkich rachunków. System umożliwia:
- sprawdzanie sald na rachunkach
- dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych, w przypadku braku realizacji przelewu system poinformuje klienta o tym fakcie oraz jego przyczynach
- definiowanie stałych zleceń np. przelewów, które będą wykonywane cyklicznie, automatycznie w terminie i warunkach określonych przez użytkowanika
- zakładanie lokat terminowych
- przegląd historii dokonanych operacji(z opcją precyzowania interesującego klienta okresu, np. bieżący dzień, ilość ostatnich dni, od dnia...do dnia.)
Oparta na systemie eBankNet bankowość internetowa BSR spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, dzięki technologii szyfrowania SSL oraz uwierzytelnieniu serwera certyfikatem. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi indywidualny login i hasło Klienta.
By korzystać z bankowości internetowej BSR wystarczy wypełnić wniosek i podpisać umowę w dowolnej placówce Banku.

eBSR - BIZNES

Z dniem 2 stycznia 2012 r. Bank uruchomił usługę bankowości elektronicznej eBSR-BIZNES, dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych. Dostęp do usługi możliwy jest poprzez przeglądarkę internetową.

Nowy system:

umożliwia dostęp do rachunków oraz informacji o saldach i operacjach zarówno bieżących jak i historii od dnia uruchomienia usługi,
umożliwia tworzenie pojedynczych przelewów oraz paczek przelewów, a tym samym pozwala na autoryzację (podpisanie) paczki przelewów przy użyciu tylko jednego hasła jednorazowego, wprowadza możliwość realizacji przelewów zagranicznych, umożliwia podpisywanie przelewów przez więcej niż jedną osobę, w dowolnej kombinacji, zgodnie z kartą wzorów podpisów do rachunku, pozwala na rozdział czynności przygotowania przelewów od czynności ich podpisywania, tzn. jedna osoba przygotowuje przelewy, inna, wskazana w karcie wzorów podpisów do rachunków, może je podpisać – każda z osób musi posiadać własny dostęp do usługi,
umożliwia import przelewów z systemu księgowego Klienta,
umożliwia generowanie zestawień operacji zarówno w formie wydruku, jak też w formie pliku pozwalającego na jego export do systemu księgowego Klienta,
autoryzacja operacji możliwa jest przy użyciu haseł SMS, a także z użyciem certyfikatu kwalifikowanego, posiadanego przez Klienta, a wydanego przez następujących dostawców usług certyfikacyjnych:
KIR
SIGILLUM
UNIZETO
CENCERT
pozwala na tworzenie listy kontrahentów, funkcjonalność pomocnicza np. tabela banków, tabela urzędów skarbowych, tabele kursów walut Banku.

Jeżeli Klient nie posiada certyfikatu kwalifikowanego, a chciałby skorzystać z tej formy autoryzacji, możliwy jest zakup zestawu z certyfikatem kwalifikowanym wydanym przez KIR S.A. za pośrednictwem Banku.

Aby zacząć korzystać z eBSR-BIZNES należy złożyć w Banku wniosek o udostępnienie usługi oraz podpisać umowę.
 

Usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych

polega na przetworzeniu, identyfikacji i konsolidacji płatności masowych, kierowanych na rachunek bankowy Klienta, do postaci jednego pliku wynikowego. Plik wynikowy zawiera dane o płatnościach w formacie Elixir umożliwiającym automatyczne wczytanie do systemu finansowo - księgowego Klienta.

Dla kogo usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych?
Usługa IPPM adresowana jest dla Firm i Instytucji posiadających:
· masowych odbiorców produktów i usług
· podmioty posiadające wielu płatników np. zakłady energetyczne, administratorzy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędy miast i gmin, operatorzy telefonii, Internetu, telewizji kablowych, cyfrowych, firmy usług komunalnych (woda, oczyszczalnie, gaz itp.) szkoły, firmy ubezpieczeniowe itp.
· dużą liczbę wpłat gotówkowych
· dużą liczbę jednostek terenowych
Zalety i korzyści płynące dla Klienta z uruchomienia usługi IPPM
· zautomatyzowanie identyfikacji płatników
· możliwość monitorowania płatności swoich klientów
· szybka identyfikacja zaległych płatności
· systematyzacja i ewidencja wpływów
· efektywna kontrola spływu należności
· zautomatyzowanie transferu danych eksploatowanych z Banku do systemu finansowo – księgowego Klienta

Szczegóły usługi IPPM
Idea działania usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych opiera się na założeniu, że istnieje jeden rachunek Klienta, na którym wykonywane są wszelkie księgowania płatności dokonywanych przez płatników. Dla każdego płatnika Klienta zostaje przyporządkowany indywidualny „rachunek wirtualny”.

Rachunek wirtualny
To indywidualny, nierzeczywisty 26-cyfrowy numer rachunku bankowego w formacie NRB, który zawiera numeryczny identyfikator płatnika dokonującego płatności przy użyciu dowodów wpłat (poleceń przelewów) na rachunek Klienta.

Zasady funkcjonowania usługi IPPM

W systemie księgowym Klienta dla każdego płatnika powinien zostać przyporządkowany indywidualny „rachunek wirtualny”.
Klient może samodzielnie generować numery „rachunków wirtualnych” dla swoich płatników lub może otrzymać od Banku wygenerowane numery.

System księgowy Klienta generuje faktury, polecenia przelewu lub inne dokumenty dla płatników Klienta. Każdy z tych dokumentów powinien posiadać numer „rachunku wirtualnego” w formacie NRB, jednoznacznie identyfikujący każdego z płatników.

Płatnicy Klienta (wierzyciela) dokonują wpłat na rzecz Klienta na wskazany w dokumencie „rachunek wirtualny”.

W momencie wpływów środków do Banku „rachunek wirtualny” płatnika zamieniany jest na właściwy numer rachunku Klienta i wpłaty księgowane są na rachunek Klienta.

Informacje o otrzymanych wpłatach zawierające identyfikatory płatnika są zapisywane na rachunku Klienta, a następnie Klient ma możliwość wygenerowania danych o płatnościach do pliku Elixir poprzez system HomeNet. Otrzymane dane Klient może wczytać do systemu finansowo – księgowego.

Warunkiem udostępnienia usługi jest p osiadanie/otwarcie w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie rachunku rozliczeniowego oraz korzystanie z usługi bankowości elektronicznej dedykowanej dla klientów instytucjonalnych (obecnie eBSR-BIZNES).

SMS Banking

SMS Banking to nowy sposób na szybki i wygodny kontakt z Bankiem.
Z serwisu SMS Banking może korzystać każdy klient posiadający rachunek w BSR.

Serwis SMS Banking jest możliwy w dwóch opcjach:

na żądanie klienta - w odpowiedzi na konkretne zapytanie Bank przesyła zwrotny sms z żądanymi informacjami
  automatycznie - wysyłane są wiadomości informujące klienta o każdej zmianie salda rachunków czy wystąpieniu debetu na rachunku


Uruchomienie usługi SMS Banking następuje po:
- wypełnieniu dyspozycji o świadczeniu usługi
- podaniu numeru telefonu komórkowego

Nadany w dyspozycji PIN - indywidualny kod dostępu klienta do serwisu SM Banking, każdy użytkownik może dowolnie zmieniać.

Serwis SMS Banking działa całą dobę.
Usługa dostępna dla użytkowników krajowych sieci telefonii komórkowej GSM.

SPRAWDZAM SAM, ILE MAM
Wyślij wiadomość: 3838

8589 MODULO#PIN#PYTANIE
gdzie: 8589 - pierwsze 4 cyfry numeru rozliczeniowego Banku, po których następuje spacja
modulo - modulo Klienta (skrócony 7 cyfrowy numer rachunku)
pin - nadane Klientowi czterocyfrowe hasło
pytanie - rodzaj oczekiwanej odpowiedzi

Lista możliwych pytań:
S Salda wszystkich rachunków
SB Salda rachunków bieżących
SK Salda kredytów
SL Salda lokat
O Oprocentowanie lokat
OB Oprocentowanie rachuków bieżących
OK Oprocentowanie kredytów
OL Oprocentowanie lokat
W Trzy ostatnie operacje wszystkich rachunków
WB Trzy ostatnie operacje rachunków bieżących
WK Trzy ostatnie operacje kredytów
WL Trzy ostatnie operacje lokat

Instrukcja dla użytkowników usługi SMS Banking

Możliwość doładowania telefonu komórkowego w bankomatach oraz w bankowości internetowej. ZAPRASZAMY

 
Kredyty

Gwarancje DE MINIMIS

demin
Gwarancje BGK w ramach Portfelowej linii gwarancyjnej de minimis PLD-KFG mogą stanowić zabezpieczenie kredytów obrotowych oraz kredytów inwestycyjnych.
Gwarancją nie może być objęty kredyt udzielony na inwestycje kapitałowe, a środki z kredytu nie mogą być przeznaczone na zakup instrumentów finansowych, zakup wierzytelności oraz na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Gwarancją nie może być również objęty kredyt na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie ww.celów.
Kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis nie może być przeznaczony na spłatę zadłużenia z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym, na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku oraz na refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego.

Gwarancje skierowane są do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Gwarancją można zabezpieczyć maksymalnie 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3,5 miliona zł.
Gwarancja udzielana jest maksymalnie:
· na okres 27 m-cy – dla kredytów obrotowych
· na okres 99 m-cy – dla kredytów inwestycyjnych
ale nie może być dłuższa niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące.

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi 0,5 %.

Szczegółowe informacje o gwarancjach BGK de minimis dostępne są na stronie internetowej www.deminimis.gov.pl

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i pomogą w zebraniu niezbędnej dokumentacji.

Faktoring

Skierowany jest do Klientów instytucjonalnych prowadzących sprzedaż towarów lub usług stałym kontrahentom z odroczonym terminem płatności. Polega na nabywaniu wierzytelności powstających w krajowym obrocie gospodarczym, istniejących i przyszłych, przy czym:
1. Termin płatności jest nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 90 dni liczone od daty wystawienia faktury
2. Wierzytelności są odpowiednio udokumentowane - umową podstawową i/lub fakturą
3. Wierzytelności przedstawione do wykupu są niewymagalne, bezsporne, nie obciążone prawami osób trzecich, nie podlegające kompensatom, nie objęte zakazem cesji
4. Brak spłaty przez Kontrahenta należności za fakturę w terminie płatności, przesuniętym o ewentualne dni respektowe (o ile zostały przyznane w umowie faktoringu) skutkuje regresem w stosunku do Faktoranta.
Bank finansuje do 80% wartości brutto faktury przedstawionej do wykupu. Finansowanie w ramach udzielonego limitu faktoringu udzielanego na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres.
Faktoring umożliwia firmie pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania bieżącej działalności oraz poprawę płynności finansowej.
Szczegółowe informacje i pomoc w zebraniu niezbędnej dokumentacji w placówkach Banku.

- Faktoring z BPS Faktor SA - polecamy pełną ofertę faktoringu (pełny, niepełny, krajowy, zagraniczny) we współpracy z BPS Faktor SA. Szczegółowe informacje o ofercie dostępne są na stronie www.bpsfaktor.pl

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Przeznaczony na realizację inwestycji technologicznej polegającej na:
1) zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług, albo
2) wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.
Udzielany zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Kredyt daje możliwość uzyskania dofinansowania w formie premii technologicznej udzielanej przez BGK ze środków Funduszu Kredytu technologicznego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, stanowiącej źródło spłaty części kapitału kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji technologicznej.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.
Formularz wniosku o kredyt technologiczny dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania.

Dodatkowe informacje oraz wzory dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie zamieszczone są na stronie internetowej www.bgk.pl
FE IR rgb 1

Kredyt Unia Biznes

- kredyt Unia Biznes przeznaczony jest dla Klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej, w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Kredytem Unia Biznes można sfinansować inwestycje współfinansowane dotacjami z Funduszy Europejskich lub z programów wspólnotowych. Finansowanie zakupu ziemi, nowych maszyn i urządzeń, jak również ulepszanie i modernizacja dotychczasowego majątku, to tylko niektóre z możliwości, jakie daje kredyt Unia Biznes. W katalogu możliwości kredytowania znalazły się również wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Atuty Kredytu Unia Biznes:
  • dostosowanie procesu udzielenia kredytu do procedur związanych z funduszami unijnymi
  • akceptowanie przez Bank wzorów dokumentów wymaganych przez instytucję publiczną przyznającą dotację,
  • elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji (zaliczki, refundacja)
  • długi okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy
  • możliwość sfinansowania do 100% wartości przedsięwzięcia,
  • okres realizacji inwestycji do 5 lat,
  • okres kredytowania do15 lat,
  • karencja w spłacie kapitału do 2 lat,
  • waluta kredytu: PLN,
  • atrakcyjne warunki cenowe

Kredyt obrotowy

udzielany firmom w PLN, na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (zakup towarów) na okres do 3 lat.

Kredyt obrotowy na VAT (odnawialna linia kredytowa)

- przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z zapłatą podatku VAT i wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy, który jest płatnikiem VAT i posiada w Banku czynny rachunek bieżący od minimum 12 miesięcy. 12-miesięczny okres posiadania rachunku nie jest wymagany, jeżeli kredyt jest przeznaczony na finansowanie podatku VAT z tytułu realizowanej inwestycji i równocześnie Bank kredytuje tę inwestycję.
Kredyt obotowy na VAT jest kredytem krótkoterminowym (do 1 roku). Istnieje również możliwość udzielenia kredytu z okresem spłaty do 2 lub 3 lat.
Spłata całości lub części kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu. Spłata kredytu następuje każdorazowo ze zwrotu przez Urząd Skarbowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikającej z deklaracji VAT. Zabezpieczeniem kredytu mogą być wszelkie zabezpieczenia dostępne w katalogu prawnych form zabezpieczeń w zależności od stopnia ponoszonego ryzyka kredytowego wraz z nieodwołalnym upoważnieniem Urzędu Skarbowego do przekazania nadpłaconego podatku wynikającego z deklaracji VAT-7.

Kredyt inwestycyjny

przeznaczony na budowę, modernizację, remonty obiektów produkcyjnych, handlowych oraz zakup maszyn i urządzeń Okres kredytowania do 10 lat. Minimalny udział środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi 20% i powinien być udokumentowany.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych, pozwalający na zwiększenie szybkości obrotu środkami pieniężnymi oraz zminimalizowanie kosztów odsetek bankowych. Jako kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach limitu kredytowania w okresie do maksymalnie 3 lat.

Kredyt hipoteczny na działalność gospodarczą

może być przeznaczony na: 1. fnansowanie bieżącej działalności gospodarczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego) 2. finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z działalnością gospodarczą, w tym: - zakup lub modernizacja sprzętu - zakup, budowa lub modernizacja obiektów - refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 miesięcy 3. refinansowanie kredytów udzielonych przez inne banki na cele wymienione w pkt 1-2 4. łącznie na cele określone w pkt 1-3 Okres spłaty do 10 lat. Oprocentowanie naliczane w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża Banku. Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości rolnej, komercyjnej, osobistej lub ograniczonym prawie rzeczowym należącym do Kredytobiorcy lub osoby trzeciej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.

Kredyt na zakup środków transportu

przeznaczony jest dla Klientów dokonujących zakupów środków transportu nowych i używanych - w jednostce handlowej. Kredyt udzielany jest na okres do 5 lat z minimalnym udziałem środków własnych na poziomie 10 – 30% ceny zakupu netto. Suma okresu kredytowania i wieku samochodu nie może przekroczyć 8 lat.

Gwarancje i poręczenia

Bank udziela i potwierdza gwarancje i poręczenia na rzecz osób fizycznych lub prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a posiadających zdolność prawną w celu zabezpieczenia wykonania wobec nich zobowiązań (gwarancje wadialne, zapłaty za zakupione towary lub wykonane roboty, zapłaty cła itp Występują także w postaci odnawialnych limitów gwarancji wadialnych i na należyte wykonanie umowy z możliwością wielokrotnego otrzymania gwarancji do wysokości i ramach okresu określonego limitem.

Poręczenie Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.

dla Klientów sektora MŚP prowadzących działalność, mających siedzibę lub realizujących inwestycję na terenie województwa małopolskiego polecamy stosowanie zabezpieczenia spłaty kredytów inwestycyjnych o charakterze rozwojowym w woj. małopolskim lub innych kredytów gospodarczych w formie poręczenia Małopolskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. Szczegółowe informacje o poręczeniach MRFP Sp. z o.o. dostępne są na stronie internetowej www.poreczeniowy.pl

Kredyt płatniczy

Przeznaczony jest na sfinansowanie zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu dostaw, usług, itp. Przyznawany jest przedsiębiorcom posiadającym w Banku czynny rachunek bieżący przez okres co najmniej 3 miesięcy. Udzielany jest do wysokości 50% potwierdzonych należności, z okresem spłaty do 30 dni.