X
Szanowni Państwo!

W razie problemów z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej prosimy o odświeżenie strony kombinacją klawiszy Ctrl + F5.

W związku z informacjami o pojawieniu się nowego typu wirusów, przypominamy o konieczności aktualizowania ochrony antywirusowej z bieżącą bazą wirusów oraz bieżącej aktualizacji systemu operacyjnego i przeglądarki. Przypominamy również o możliwych próbach ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe komunikaty podczas logowania (np "PROSZĘ CZEKAĆ") oraz podejrzane incydenty takie jak otrzymywanie SMS autoryzacyjnych lub żądanie podania hasła jednorazowego mimo braku operacji wymagającej autoryzacji. O wszelkich incydentach należy poinformować Bank. W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami dla Klientów bankowości elektronicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami na ten temat, jak również poradnikiem Związku Banków Polskich ( link do ZBP)
OK
X
Szanowni Państwo!

W razie problemów z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej prosimy o odświeżenie strony kombinacją klawiszy Ctrl + F5.


W związku z informacjami o pojawieniu się nowego typu wirusów, przypominamy o konieczności aktualizowania ochrony antywirusowej z bieżącą bazą wirusów oraz bieżącej aktualizacji systemu operacyjnego i przeglądarki. Przypominamy również o możliwych próbach ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe komunikaty podczas logowania (np "PROSZĘ CZEKAĆ") oraz podejrzane incydenty takie jak otrzymywanie SMS autoryzacyjnych lub żądanie podania hasła jednorazowego mimo braku operacji wymagającej autoryzacji. O wszelkich incydentach należy poinformować Bank. W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami dla Klientów bankowości elektronicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami na ten temat, jak również poradnikiem Związku Banków Polskich ( link do ZBP) -->
OK

Jednostki samorządu terytorialnego

Rachunki rozliczeniowe

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie proponuje otwarcie i prowadzenie rachunków:

Rozliczeniowego, który służy do przechowywania i gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

Rozliczeniowego w walutach wymienialnych, który służy do przechowywania walut wymienialnych pochodzących z transakcji zagranicznych i z tytułów zgodnych z przepisami prawa dewizowego oraz umożliwiają dokonywanie płatności przewidzianych tym prawem.

Rachunki prowadzone są w następujących walutach:
- dolar amerykański (USD)
- waluta europejska (EUR)
- frank szwajcarski (CHF)
- funt angielski (GBP)

Rachunek rozliczeniowy można obsługiwać także poprzez kanały elektroniczne: eBSR lub eBSR-BIZNES.

W ramach prowadzenia rachunków proponujemy dodatkowo:

- telefoniczne uzyskiwanie informacji o stanie salda na rachunkach oraz dokonanych
operacjach
- efektywne zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunkach poprzez deponowanie ich na
lokatach krótko i długoterminowych
- administrowanie płatnościami, czyli regulowanie przez Bank płatności zgodnie z ustalonymi
wspólnie zasadami
- realizacja zleceń w ustalonej przez klienta kolejności
- realizację zleceń stałych
- wykonywanie innych nietypowych zleceń lub usług w miarę możliwości technicznych
i organizacyjnych banku

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Rachunki lokat terminowych w złotych i walutach wymienialnych.

Lokaty krótkoterminowe w PLN

Terminy lokat: 7, 14, 21 dni.

Oferujemy ją osobom posiadającym w BSR w Krakowie rachunek rozliczeniowy.

Minimalna kwota lokaty wynosi 20 000 zł.

Oprocentowanie stałe.

Po okresie umownym kapitał wraz z odsetkami przekazywany jest na wskazany rachunek w BSR w Krakowie.

Lokaty terminowe STANDARD w PLN

Terminy lokat: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 60 miesięcy.

Minimalna kwota lokaty wynosi 250 zł.

Rachunek lokaty oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.

Na rachunkach lokat odsetki nalicza się po upływie okresu umownego i dopisuje do kapitału lokaty, przy czym do wkładów terminowych 24, 36 i 60 miesięcznych stosuje się kapitalizację roczną (co 12 miesięcy od daty wniesienia wkładu).

Niepodjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych.

Lokata eBSR w PLN

Lokatę może założyć każdy użytkownik bankowości internetowej eBSR, po wcześniejszym podpisaniu w Oddziale Banku ramowej umowy do zakładania tego typu lokat.

Terminy lokat: 7, 14, 21 dni – minimalna kwota lokaty 10 000 zł lub 1,2,3,6,12 miesięcy – minimalna kwota lokaty 1 000 zł.

Lokata oprocentowana jest według stałej stopy procentowej.

Lokata może być odnawialna lub nieodnawialna – decyzję podejmuje użytkownik, w momencie zakładania lokaty w bankowości internetowej.

Odsetki od lokat naliczane i dopisywane są po upływie okresu zadeklarowania.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych.

Lokaty WIBID 1M i WIBID 3M w PLN

Terminy lokat: 1 miesiąc (zależna od stawki WIBID 1M) lub 3, 6, 12, 24 miesiące (zależne od stawki WIBID 3M).

Rachunek lokaty oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.

Minimalna kwota lokaty 250 zł

Dla lokaty o oprocentowaniu zależnym od stawki WIBID 1M oprocentowanie zmieniane jest co miesiąc pierwszego dnia roboczego miesiąca na podstawie stawki WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.

Dla lokaty o oprocentowaniu zależnym od stawki WIBID 3M oprocentowanie zmieniane jest co 3 miesiące pierwszego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy na podstawie stawki WIBID 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedniego kwartału.

Podjęcie wkładu z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może nastąpić po upływie okresu umownego. Niepodjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych.

Lokata terminowa PROFIT

Termin lokaty: 1 lub 3 miesiące.

Lokata jest odnawialna.

Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł

Rachunek lokaty oprocentowany jest według stałej stopy procentowej.

Naliczenie odsetek następuje po upływie okresu umownego.

W przypadku niedotrzymania przez Posiadacza rachunku zadeklarowanego okresu przechowywania wkładu lokaty, za okres przetrzymania przysługuje Posiadaczowi rachunku obniżone oprocentowanie, ustalone w Umowie lokaty.

Niepodjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

Lokaty terminowe w walutach wymienialnych

BSR w Krakowie prowadzi rachunki w następujących walutach:

- dolar amerykański (USD)

- waluta europejska (EUR)

- funt angielski (GBP)

Terminy lokat: 1,3,6,12,24 i 36 miesięcy.

Lokaty są odnawialne.

Rachunki lokat oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.

W przypadku niepodjęcia przez Posiadacza rachunku lokaty wraz z naliczonymi odsetkami w terminie zakończenia umowy, lokata zostaje przedłużona na następny taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem posiadacz rachunku nie otrzymuje odsetek.


Kredytowanie działalności

1. Jednostkom Samorządu Terytorialnego BSR w Krakowie oferuje:
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyty w rachunku kredytowym (obrotowe i inwestycyjne)
- gwarancje i poręczenia bankowe

2. Kredyty udzielane JST mogą być przeznaczone wyłącznie na następujące cele:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu JST;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kredyty, z przeznaczeniem na cel określony w pkt. 2 ppkt 1 mają charakter kredytów krótkoterminowych i podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym w którym zostały zaciągnięte.

Kredyty z przeznaczeniem na cele określone w pkt 2 ppkt 2-4 mogą mieć charakter kredytów:
- krótkoterminowych z okresem kredytowania do 1 roku
- średnioterminowych z okresem kredytowania powyżej 1 roku do 3 lat
- długoterminowych z okresem kredytowania powyżej 3 lat

eBSR - Bankowość internetowa

Wszystkim klientom naszego Banku polecamy:

Okienko bankowe...w Twoim domu
Z bankowości internetowej BSR mogą korzystać wszyscy: klienci indywidualni oraz firmy Dzięki bankowości internetowej Klient ma dostęp do wszystkich swoich rachunków bankowych, bez względu na miejsce i czas, za pośrednictwem komputera z wejściem do internetu W ramach bankowości internetowej BSR Klient posiada swobodny dostęp do wszystkich rachunków. System umożliwia: - sprawdzanie sald na rachunkach - dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych, w przypadku braku realizacji przelewu system poinformuje klienta o tym fakcie oraz jego przyczynach - definiowanie stałych zleceń np. przelewów, które będą wykonywane cyklicznie, automatycznie w terminie i warunkach określonych przez użytkowanika - zakładanie lokat terminowych - przegląd historii dokonanych operacji(z opcją precyzowania interesującego klienta okresu, np. bieżący dzień, ilość ostatnich dni, od dnia...do dnia.) Oparta na systemie eBankNet bankowość internetowa BSR spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, dzięki technologii szyfrowania SSL oraz uwierzytelnieniu serwera certyfikatem. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi indywidualny login i hasło Klienta. By korzystać z bankowości internetowej BSR wystarczy wypełnić wniosek i podpisać umowę w dowolnej placówce Banku.

eBSR - BIZNES

System umożliwia dostęp do rachunków oraz informacji o saldach i operacjach zarówno bieżących jak i historii od dnia uruchomienia usługi, umożliwia tworzenie pojedynczych przelewów oraz paczek przelewów, a tym samym pozwala na autoryzację (podpisanie) paczki przelewów przy użyciu tylko jednego hasła jednorazowego, wprowadza możliwość realizacji przelewów zagranicznych, umożliwia podpisywanie przelewów przez więcej niż jedną osobę, w dowolnej kombinacji, zgodnie z kartą wzorów podpisów do rachunku, pozwala na rozdział czynności przygotowania przelewów od czynności ich podpisywania, tzn. jedna osoba przygotowuje przelewy, inna, wskazana w karcie wzorów podpisów do rachunków, może je podpisać – każda z osób musi posiadać własny dostęp do usługi, umożliwia import przelewów z systemu księgowego Klienta, umożliwia generowanie zestawień operacji zarówno w formie wydruku, jak też w formie pliku pozwalającego na jego export do systemu księgowego Klienta, autoryzacja operacji możliwa jest przy użyciu haseł SMS, a także z użyciem certyfikatu kwalifikowanego, posiadanego przez Klienta, a wydanego przez następujących dostawców usług certyfikacyjnych:
KIR
SIGILLUM
UNIZETO
CENCERT
pozwala na tworzenie listy kontrahentów, funkcjonalność pomocnicza np. tabela banków, tabela urzędów skarbowych, tabele kursów walut Banku.
Jeżeli Klient nie posiada certyfikatu kwalifikowanego, a chciałby skorzystać z tej formy autoryzacji, możliwy jest zakup zestawu z certyfikatem kwalifikowanym wydanym przez KIR S.A. za pośrednictwem Banku.
Aby zacząć korzystać z eBSR-BIZNES należy złożyć w Banku wniosek o udostępnienie usługi oraz podpisać umowę.

Usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych

polega na przetworzeniu, identyfikacji i konsolidacji płatności masowych, kierowanych na rachunek bankowy Klienta, do postaci jednego pliku wynikowego. Plik wynikowy zawiera dane o płatnościach w formacie Elixir umożliwiającym automatyczne wczytanie do systemu finansowo - księgowego Klienta.

Dla kogo usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych?
Usługa IPPM adresowana jest dla Firm i Instytucji posiadających:
· masowych odbiorców produktów i usług
· podmioty posiadające wielu płatników np. zakłady energetyczne, administratorzy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędy miast i gmin, operatorzy telefonii, Internetu, telewizji kablowych, cyfrowych, firmy usług komunalnych (woda, oczyszczalnie, gaz itp.) szkoły, firmy ubezpieczeniowe itp.
· dużą liczbę wpłat gotówkowych
· dużą liczbę jednostek terenowych
Zalety i korzyści płynące dla Klienta z uruchomienia usługi IPPM
· zautomatyzowanie identyfikacji płatników
· możliwość monitorowania płatności swoich klientów
· szybka identyfikacja zaległych płatności
· systematyzacja i ewidencja wpływów
· efektywna kontrola spływu należności
· zautomatyzowanie transferu danych eksploatowanych z Banku do systemu finansowo – księgowego Klienta

Szczegóły usługi IPPM
Idea działania usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych opiera się na założeniu, że istnieje jeden rachunek Klienta, na którym wykonywane są wszelkie księgowania płatności dokonywanych przez płatników. Dla każdego płatnika Klienta zostaje przyporządkowany indywidualny „rachunek wirtualny”.

Rachunek wirtualny
To indywidualny, nierzeczywisty 26-cyfrowy numer rachunku bankowego w formacie NRB, który zawiera numeryczny identyfikator płatnika dokonującego płatności przy użyciu dowodów wpłat (poleceń przelewów) na rachunek Klienta.

Zasady funkcjonowania usługi IPPM

W systemie księgowym Klienta dla każdego płatnika powinien zostać przyporządkowany indywidualny „rachunek wirtualny”. Klient może samodzielnie generować numery „rachunków wirtualnych” dla swoich płatników lub może otrzymać od Banku wygenerowane numery. System księgowy Klienta generuje faktury, polecenia przelewu lub inne dokumenty dla płatników Klienta. Każdy z tych dokumentów powinien posiadać numer „rachunku wirtualnego” w formacie NRB, jednoznacznie identyfikujący każdego z płatników. Płatnicy Klienta (wierzyciela) dokonują wpłat na rzecz Klienta na wskazany w dokumencie „rachunek wirtualny”. W momencie wpływów środków do Banku „rachunek wirtualny” płatnika zamieniany jest na właściwy numer rachunku Klienta i wpłaty księgowane są na rachunek Klienta. Informacje o otrzymanych wpłatach zawierające identyfikatory płatnika są zapisywane na rachunku Klienta, a następnie Klient ma możliwość wygenerowania danych o płatnościach do pliku Elixir poprzez system HomeNet. Otrzymane dane Klient może wczytać do systemu finansowo – księgowego. Warunkiem udostępnienia usługi jest p osiadanie/otwarcie w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie rachunku rozliczeniowego oraz korzystanie z usługi bankowości elektronicznej dedykowanej dla klientów instytucjonalnych (obecnie eBSR-BIZNES).

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie jest dystrybutorem funduszy zarządzanych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Po dogłębnej analizie polskiego rynku kapitałowego BSR w trosce o dobro swoich klientów wybrał najlepszego partnera w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Union Investment S.A. to część europejskiej grupy finansowej Union Investment z siedziba we Frankfurcie nad Menem. Grupa istnieje od 1956 roku i obecnie zarządza ponad 200 funduszami, w których aktywa przekroczyły już 140 mld euro. Produkty Union Investment dostępne są w Niemczech, we Włoszech, w Austrii, Hiszpanii, Szwajcarii, we Francji, na Węgrzech, w Japonii i Hongkongu. Union Investment TFI S.A. działa w Polsce od 1995 roku – początkowo jako Korona TFI SA. Union Investment TFI S.A. zarządza 18 subfunduszami o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, skupionymi pod parasolemUniFunduszeFIO oraz specjalistycznym funduszem do zarządzania wolnymi środkami firm –UniWIBIDSFIO, jednym z najlepszych w swojej kategorii.

Kierując się preferencjami naszych klientów BSR wybrał z oferty Union Investment TFI SA produkty o zróżnicowanym zaangażowaniu kapitału, czasu i ryzyka.

W ramach oferty funduszowej proponujemy:

Plan Systematycznego Oszczędzania - Ziarnko do Ziarnka
Dlaczego warto? Powodów jest wiele, a oto niektóre z nich:
Przyszłość naszych dzieci - studia, mieszkanie lub lepszy start w dorosłe życie
Dodatkowa emerytura
Na czarną godzinę
Podróż życia

Potrzeby są różne, najczęściej do ich realizacji niezbędna jest gotówka – warto pomyśleć o tym już dziś i zadbać o to z nami.

Plan Systematycznego Oszczędzania:
- produkt na okres 5 lat
- oparty jest na subfuduszu UniStabilny Wzrost charakteryzującym się średnim poziomem wahań wartości inwestycji
- miesięczna wpłata jest niewielka
- istnieje możliwość zmiany częstotliwości wpłat oraz wysokości
- otrzymujesz zniżkę 50% w opłacie manipulacyjnej
- możliwośc kontynuowania planu po okresie 5 lat


Fundusz parasolowy UniFundusze FIO
Fundusz parasolowy UniFundusze FIO powstał w lipcu 2007. Obecnie parasol obejmuje subfundusze z różnych klas aktywów oraz obszarów geograficznych, o róznym stopniu ryzyka. Idea funduszu parasolowego to możliwość przechodzenia między subfunduszamibez podatku od zysków (nie jest możliwe w przypadku zwykłych funduszy, nie będących pod parasolem).

SUBFUNDUSZE PIENIĘŻNE

UniKorona Pieniężny

-
to najbardziej bezpieczna forma inwestowania. Charakteryzuje się nie tylko wysokim bezpieczeństwem dokonywanych lokat, ale również niskimi wahaniami wartości jednostek uczestnictwa.
- przedmiotem inwestycji są m.in.: bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczajacym roku.
- w momencie, kiedy na giełdzie trwa bessa, możliwość zarobienia więcej niż na subfunduszach zawierających akcje.
- zysk w krótkim okresie bez konieczności ponoszenia zbędnego ryzyka.
- instrumenty rynku pieniężnego cechują się krótkim okresem zapadalności – nieprzekraczajacym jednego roku – są płynne i ich ryzyko inwestycyjne jest zdecydowanie najniższe.


SUBFUNDUSZE DŁUŻNE

UniKorona Obligacje
UniObligacje: Nowa Europa
UniDolar Obligacje (możliwość inwestycji w PLN oraz w USD)
-
sposób na gromadzenie oszczędności przez dłuższy czas, a jednocześnie bez konieczności akceptacji podwyższonego ryzyka związanego z zakupem akcji.
- subfundusze papierów dłużnych inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe o stałym dochodzie, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa i władze samorządowe.
- charakteryzują się umiarkowana zmiennością wartości, zaś ich stopa zwrotu zależy od poziomu stop procentowych.
- w momencie, kiedy na giełdzie trwa bessa, możliwość zarobienia więcej niż na subfunduszach zawierających akcje.

 

SUBFUNDUSZE Z OCHRONĄ KAPITAŁU
UniStoProcent Plus
UniStoProcent BIS
UniAktywna Alokacja (95%)
- to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą przede wszystkim ochronić wartość wpłaconych środków przed spadkami, a w czasach dobrej koniunktury zyskać więcej niż na lokatach bankowych
- subfundusze te są przeznaczone do inwestycji rocznych lub wielokrotnością 12 miesięcy.
- polityka inwestycyjnej skupia się na zabezpieczeniu wartości wpłaconych aktywów j czerpania zysków z instrumentów udziałowych lub pochodnych
- ochrona wartości portfela jest uzyskiwana poprzez odpowiednia proporcję między bezpieczna i ryzykowna częścią
- inwestują środki w: obligacje, papiery dłużne, akcje, inne papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe

 

SUBFUNDUSZE MIESZANE
UniStabilny Wzrost
UniKorona Zrównoważony
UniMax Zrównoważony
- c
elem jest długoterminowy wzrost wartości aktywów poprzez inwestycje, zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne
- zaliczamy subfundusze zrównoważone oraz stabilnego wzrostu
- charakteryzują się wysoka rentownością oraz mniejszym ryzykiem niż subfundusze akcyjne

SUBFUNDUSZE AKCYJNE
UniKorona Akcje
UniAkcje Polska 2012
UniAkcje: Nowa Europa
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
UniMaxAkcje
UniMaxZagranica
- inwestują przede wszystkim w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu
- polityka inwestycyjna może być bardziej lub mniej agresywna
- najbardziej agresywne subfundusze inwestują w akcje, które potencjalnie dają możliwość uzyskania maksymalnych zysków kapitałowych, przy wysokim poziomie ryzyka
- subfundusze o polityce inwestycyjnej ukierunkowanej na bieżący dochód lokują w większym stopniu w akcje spółek o ugruntowanej pozycji i wysokich okresowych dywidendach
- charakteryzują się potencjalnie wysoka rentownością, ale również wysokim poziomem zmienności wartości jednostki uczestnictwa

 

Fundusz specjalistyczny – Uni WIBID SFIO
Fundusz należy do kategorii specjalistycznych. Środki jego uczestników są lokowane do 100% w takie instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż rok.
Doskonałe rozwiązanie:
- aby lokować nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
- dla zainteresowanych zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym oraz inwestycją o wysokiej płynności,
- oferujące profesjonalne zarządzanie.

     

Szczegółowe informacje w Oddziałach Banku oraz na www.union-investment.pl