X
Szanowni Państwo!

W razie problemów z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej prosimy o odświeżenie strony kombinacją klawiszy Ctrl + F5.

W związku z informacjami o pojawieniu się nowego typu wirusów, przypominamy o konieczności aktualizowania ochrony antywirusowej z bieżącą bazą wirusów oraz bieżącej aktualizacji systemu operacyjnego i przeglądarki. Przypominamy również o możliwych próbach ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe komunikaty podczas logowania (np "PROSZĘ CZEKAĆ") oraz podejrzane incydenty takie jak otrzymywanie SMS autoryzacyjnych lub żądanie podania hasła jednorazowego mimo braku operacji wymagającej autoryzacji. O wszelkich incydentach należy poinformować Bank. W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami dla Klientów bankowości elektronicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami na ten temat, jak również poradnikiem Związku Banków Polskich ( link do ZBP)
OK
X
Szanowni Państwo!

W razie problemów z zalogowaniem się do bankowości elektronicznej prosimy o odświeżenie strony kombinacją klawiszy Ctrl + F5.


W związku z informacjami o pojawieniu się nowego typu wirusów, przypominamy o konieczności aktualizowania ochrony antywirusowej z bieżącą bazą wirusów oraz bieżącej aktualizacji systemu operacyjnego i przeglądarki. Przypominamy również o możliwych próbach ataku na Klientów bankowości elektronicznej polegającymi na próbie przekierowania Klienta na sfałszowane strony Banku, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na otrzymywane wiadomości e-mail mogące zawierać fałszywe informacje (linki do stron), a sugerujące iż wiadomość ta została przesłana przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe komunikaty podczas logowania (np "PROSZĘ CZEKAĆ") oraz podejrzane incydenty takie jak otrzymywanie SMS autoryzacyjnych lub żądanie podania hasła jednorazowego mimo braku operacji wymagającej autoryzacji. O wszelkich incydentach należy poinformować Bank. W związku z pojawiającymi się nowymi zagrożeniami dla Klientów bankowości elektronicznej zalecamy zapoznanie się z informacjami na ten temat, jak również poradnikiem Związku Banków Polskich ( link do ZBP) -->
OK

Rolnicy

Rachunki bankowe

Rachunek rozliczeniowy dla rolników

Rachunek rozliczeniowy dla rolników służy do gromadzenie pieniędzy oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych w kraju i za granicą, związanych z rolniczą działalnością gospodarczą.

Posiadanie tego rachunku umożliwia rozliczenia z tytułu:

 • dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej
 • należności z produkcji i sprzedaży
 • zwrot podatku VAT
 • zwrot ryczałtu
 • rozliczenia z kontrahentami
 • składki na rzecz KRUS

Założenie rachunku rozliczeniowego dla rolników jest bardzo proste.
Prosimy o:
- nakaz zapłaty podatku rolnego lub zaświadczenie z rzędu Gminy o posiadaniu/użytkowaniu gospodarstwa rolnego
- numer NIP
- dowód tożsamości z numerem PESEL
- wypełnienie formularza o otwarcie rachunku

Rolnik posiadający rachunek rozliczeniowy dysponuje swoimi pieniędzmi na wiele sposobów:
- wypłaty gotówkowe w naszych okienkach bankowych
- realizacja imiennych czeków gotówkowych
- karta płatnicza (w sieci bankomatów lub wszystkich punktach handlowych lub usługowych honorujących kartę Visa)

Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych

Rachunki rozliczeniowe w walutach wymienialnych
BSR w Krakowie prowadzi rachunki w następujących walutach:
- dolar amerykański (USD)
- waluta europejska (EUR)
- frank szwajcarski (CHF)
- funt angielski (GBP)

służą do przechowywania walut wymienialnych pochodzących z transakcji zagranicznych i z tytułów zgodnych z przepisami prawa dewizowego oraz umożliwiają dokonywanie płatności przewidzianych tym prawem.

Środki gromadzone na tych rachunkach są płatne na każde żądanie

Rachunek rozliczeniowy przeznaczony jest dla osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Minimalne saldo rachunku rozliczeniowego w walutach wymienialnych wynosi 5 EUR lub równowartość w innej walucie.

Po złożeniu odpowiedniej dyspozycji bank wykonuje usługi analogiczne jak w przypadku prowadzenia rachunku rozliczeniowego w złotych.

Dane niezbędne do realizacji przelewów w walutach obcych:
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA

CODE SWIFT: POLU PL PR
PL(numer klienta - bez spacji)

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro.
Więcej informacji na stronie:
www.bfg.pl
Ochrona depozytów - komunikat BFG

Rachunki lokat terminowch w złotych i walutach wymienialnych

Lokaty krótkoterminowe w PLN

Terminy lokat: 7, 14, 21 dni.

Oferujemy ją osobom posiadającym w BSR w Krakowie rachunek rozliczeniowy.

Minimalna kwota lokaty wynosi 20 000 zł.

Oprocentowanie stałe.

Po okresie umownym kapitał wraz z odsetkami przekazywany jest na wskazany rachunek w BSR w Krakowie.

Lokaty terminowe STANDARD w PLN

Terminy lokat: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 60 miesięcy.

Minimalna kwota lokaty wynosi 250 zł.

Rachunek lokaty oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.

Na rachunkach lokat odsetki nalicza się po upływie okresu umownego i dopisuje do kapitału lokaty, przy czym do wkładów terminowych 24, 36 i 60 miesięcznych stosuje się kapitalizację roczną (co 12 miesięcy od daty wniesienia wkładu).

Niepodjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych.

Lokata eBSR w PLN

Lokatę może założyć każdy użytkownik bankowości internetowej eBSR, po wcześniejszym podpisaniu w Oddziale Banku ramowej umowy do zakładania tego typu lokat.

Terminy lokat: 7, 14, 21 dni – minimalna kwota lokaty 10 000 zł lub 1,2,3,6,12 miesięcy – minimalna kwota lokaty 1 000 zł.

Lokata oprocentowana jest według stałej stopy procentowej.

Lokata może być odnawialna lub nieodnawialna – decyzję podejmuje użytkownik, w momencie zakładania lokaty w bankowości internetowej.

Odsetki od lokat naliczane i dopisywane są po upływie okresu zadeklarowania.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych.

Lokaty WIBID 1M i WIBID 3M w PLN

Terminy lokat: 1 miesiąc (zależna od stawki WIBID 1M) lub 3, 6, 12, 24 miesiące (zależne od stawki WIBID 3M).

Rachunek lokaty oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.

Minimalna kwota lokaty 250 zł

Dla lokaty o oprocentowaniu zależnym od stawki WIBID 1M oprocentowanie zmieniane jest co miesiąc pierwszego dnia roboczego miesiąca na podstawie stawki WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedniego.

Dla lokaty o oprocentowaniu zależnym od stawki WIBID 3M oprocentowanie zmieniane jest co 3 miesiące pierwszego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy na podstawie stawki WIBID 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedniego kwartału.

Podjęcie wkładu z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może nastąpić po upływie okresu umownego. Niepodjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych.

Lokata terminowa PROFIT

Termin lokaty: 1 lub 3 miesiące.

Lokata jest odnawialna.

Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł

Rachunek lokaty oprocentowany jest według stałej stopy procentowej.

Naliczenie odsetek następuje po upływie okresu umownego.

W przypadku niedotrzymania przez Posiadacza rachunku zadeklarowanego okresu przechowywania wkładu lokaty, za okres przetrzymania przysługuje Posiadaczowi rachunku obniżone oprocentowanie, ustalone w Umowie lokaty.

Niepodjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

Lokaty terminowe w walutach wymienialnych

BSR w Krakowie prowadzi rachunki w następujących walutach:

- dolar amerykański (USD)

- waluta europejska (EUR)

- funt angielski (GBP)

Terminy lokat: 1,3,6,12,24 i 36 miesięcy.

Lokaty są odnawialne.

Rachunki lokat oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej.

W przypadku niepodjęcia przez Posiadacza rachunku lokaty wraz z naliczonymi odsetkami w terminie zakończenia umowy, lokata zostaje przedłużona na następny taki sam okres, lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

W przypadku wycofania lokaty przed terminem posiadacz rachunku nie otrzymuje odsetek.

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro.

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Gwarantowanie depozytów

VISA BUSINESS STANDARD

Karta płatnicza Visa Business Standard jest międzynarodową kartą płatniczą umożliwiającą dokonywanie w kraju i zagranicą:
- płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA;
- wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA;
- wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA oznaczonych emblematem VISA;

Karta Visa Business Standard umożliwia także:
- dokonywanie w kraju i za granicą transakcji na odległość bez jej fizycznego przedstawienia (uwarunkowane decyzją akceptanta).
- sprawdzenie wysokości wolnych środków w bankomatach świadczących taką usługę;
- zmianę numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę;
- aktywację karty za pomocą numeru PIN w bankomatach;
- awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą;
- korzystanie z innych usług dostępnych przy użyciu karty.

Bank wydaje kartę Visa Business Standard z funkcją zbliżeniową, umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowych (maksymalna kwota jednej transakcji na terenie Polski bez podania numeru PIN – 50,00 zł).

W każdym czasie można dokonać wyłączenia oraz ponownego włączenia funkcji zbliżeniowej w sposób określony w komunikacie.

Karta Visa Business Standard wydawana jest do rachunków rozliczeniowych po złożeniu wniosku w Oddziale Banku.
Karta jest wyposażona w mikroprocesor, potocznie zwany również chipem, z okresem ważności 4 lata.
Użytkownikiem karty może być dowolna osoba upoważniona przez Posiadacza rachunku do otrzymania karty.
Karta chipowa, w porównaniu z dotychczas wydawana kartą magnetyczną, gwarantuje użytkownikowi zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji. Karta ta zawiera zarówno mikroprocesor (chip), jak również pasek magnetyczny, umożliwiający dokonywanie transakcji w terminalach nieprzystosowanych do akceptacji kart płatniczych wyposażonych w mikroprocesor.

Kartą można dokonywać płatności do wysokości wolnych środków na rachunku z uwzględnieniem dziennych limitów transakcyjnych. Do każdej karty Posiadacz rachunku może zdefiniować własne dzienne limity transakcji w ramach maksymalnych określonych przez Bank w umowie dziennych limitów transakcyjnych.

W przypadku utraty karty Visa Business Standard dzwoń:
tel.: +48 61 856 52 78

W celu uzyskania karty VISA BUSINESS STANDARD należy:
- wypełnić wniosek o wydanie karty, podpisany przez przyszłych użytkowników karty oraz osoby reprezentujące Posiadacza rachunku
- podpisanie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Posiadacza rachunku zgodnych z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku, umowy o kartę VISA BUSINESS STANDARD

Informacja o kartach zbliżeniowych

eBSR - Bankowość internetowa

Wszystkim klientom naszego Banku polecamy:

Okienko bankowe...w Twoim domu
Z bankowości internetowej BSR mogą korzystać wszyscy: klienci indywidualni oraz firmy Dzięki bankowości internetowej Klient ma dostęp do wszystkich swoich rachunków bankowych, bez względu na miejsce i czas, za pośrednictwem komputera z wejściem do internetu W ramach bankowości internetowej BSR Klient posiada swobodny dostęp do wszystkich rachunków. System umożliwia: - sprawdzanie sald na rachunkach - dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych, w przypadku braku realizacji przelewu system poinformuje klienta o tym fakcie oraz jego przyczynach - definiowanie stałych zleceń np. przelewów, które będą wykonywane cyklicznie, automatycznie w terminie i warunkach określonych przez użytkowanika - zakładanie lokat terminowych - przegląd historii dokonanych operacji(z opcją precyzowania interesującego klienta okresu, np. bieżący dzień, ilość ostatnich dni, od dnia...do dnia.) Oparta na systemie eBankNet bankowość internetowa BSR spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, dzięki technologii szyfrowania SSL oraz uwierzytelnieniu serwera certyfikatem. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi indywidualny login i hasło Klienta. By korzystać z bankowości internetowej BSR wystarczy wypełnić wniosek i podpisać umowę w dowolnej placówce Banku.

eBSR - BIZNES

System umożliwia dostęp do rachunków oraz informacji o saldach i operacjach zarówno bieżących jak i historii od dnia uruchomienia usługi, umożliwia tworzenie pojedynczych przelewów oraz paczek przelewów, a tym samym pozwala na autoryzację (podpisanie) paczki przelewów przy użyciu tylko jednego hasła jednorazowego, wprowadza możliwość realizacji przelewów zagranicznych, umożliwia podpisywanie przelewów przez więcej niż jedną osobę, w dowolnej kombinacji, zgodnie z kartą wzorów podpisów do rachunku, pozwala na rozdział czynności przygotowania przelewów od czynności ich podpisywania, tzn. jedna osoba przygotowuje przelewy, inna, wskazana w karcie wzorów podpisów do rachunków, może je podpisać – każda z osób musi posiadać własny dostęp do usługi, umożliwia import przelewów z systemu księgowego Klienta, umożliwia generowanie zestawień operacji zarówno w formie wydruku, jak też w formie pliku pozwalającego na jego export do systemu księgowego Klienta, autoryzacja operacji możliwa jest przy użyciu haseł SMS, a także z użyciem certyfikatu kwalifikowanego, posiadanego przez Klienta, a wydanego przez następujących dostawców usług certyfikacyjnych:
KIR
SIGILLUM
UNIZETO
CENCERT
pozwala na tworzenie listy kontrahentów, funkcjonalność pomocnicza np. tabela banków, tabela urzędów skarbowych, tabele kursów walut Banku.
Jeżeli Klient nie posiada certyfikatu kwalifikowanego, a chciałby skorzystać z tej formy autoryzacji, możliwy jest zakup zestawu z certyfikatem kwalifikowanym wydanym przez KIR S.A. za pośrednictwem Banku.
Aby zacząć korzystać z eBSR-BIZNES należy złożyć w Banku wniosek o udostępnienie usługi oraz podpisać umowę.

Usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych

polega na przetworzeniu, identyfikacji i konsolidacji płatności masowych, kierowanych na rachunek bankowy Klienta, do postaci jednego pliku wynikowego. Plik wynikowy zawiera dane o płatnościach w formacie Elixir umożliwiającym automatyczne wczytanie do systemu finansowo - księgowego Klienta.

Dla kogo usługa Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych?
Usługa IPPM adresowana jest dla Firm i Instytucji posiadających:
· masowych odbiorców produktów i usług
· podmioty posiadające wielu płatników np. zakłady energetyczne, administratorzy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędy miast i gmin, operatorzy telefonii, Internetu, telewizji kablowych, cyfrowych, firmy usług komunalnych (woda, oczyszczalnie, gaz itp.) szkoły, firmy ubezpieczeniowe itp.
· dużą liczbę wpłat gotówkowych
· dużą liczbę jednostek terenowych
Zalety i korzyści płynące dla Klienta z uruchomienia usługi IPPM
· zautomatyzowanie identyfikacji płatników
· możliwość monitorowania płatności swoich klientów
· szybka identyfikacja zaległych płatności
· systematyzacja i ewidencja wpływów
· efektywna kontrola spływu należności
· zautomatyzowanie transferu danych eksploatowanych z Banku do systemu finansowo – księgowego Klienta

Szczegóły usługi IPPM
Idea działania usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych opiera się na założeniu, że istnieje jeden rachunek Klienta, na którym wykonywane są wszelkie księgowania płatności dokonywanych przez płatników. Dla każdego płatnika Klienta zostaje przyporządkowany indywidualny „rachunek wirtualny”.

Rachunek wirtualny
To indywidualny, nierzeczywisty 26-cyfrowy numer rachunku bankowego w formacie NRB, który zawiera numeryczny identyfikator płatnika dokonującego płatności przy użyciu dowodów wpłat (poleceń przelewów) na rachunek Klienta.

Zasady funkcjonowania usługi IPPM

W systemie księgowym Klienta dla każdego płatnika powinien zostać przyporządkowany indywidualny „rachunek wirtualny”. Klient może samodzielnie generować numery „rachunków wirtualnych” dla swoich płatników lub może otrzymać od Banku wygenerowane numery. System księgowy Klienta generuje faktury, polecenia przelewu lub inne dokumenty dla płatników Klienta. Każdy z tych dokumentów powinien posiadać numer „rachunku wirtualnego” w formacie NRB, jednoznacznie identyfikujący każdego z płatników. Płatnicy Klienta (wierzyciela) dokonują wpłat na rzecz Klienta na wskazany w dokumencie „rachunek wirtualny”. W momencie wpływów środków do Banku „rachunek wirtualny” płatnika zamieniany jest na właściwy numer rachunku Klienta i wpłaty księgowane są na rachunek Klienta. Informacje o otrzymanych wpłatach zawierające identyfikatory płatnika są zapisywane na rachunku Klienta, a następnie Klient ma możliwość wygenerowania danych o płatnościach do pliku Elixir poprzez system HomeNet. Otrzymane dane Klient może wczytać do systemu finansowo – księgowego. Warunkiem udostępnienia usługi jest p osiadanie/otwarcie w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie rachunku rozliczeniowego oraz korzystanie z usługi bankowości elektronicznej dedykowanej dla klientów instytucjonalnych (obecnie eBSR-BIZNES).

SMS Banking

to nowy sposób na szybki i wygodny kontakt z Bankiem. Z serwisu SMS Banking może korzystać każdy klient posiadający rachunek w BSR.

Serwis SMS Banking jest możliwy w dwóch opcjach:

 • na żądanie klienta - w odpowiedzi na konkretne zapytanie Bank przesyła zwrotny sms z żądanymi informacjami
 • automatycznie - wysyłane są wiadomości informujące klienta o każdej zmianie salda rachunków czy wystąpieniu debetu na rachunku
Uruchomienie usługi SMS Banking następuje po:
- wypełnieniu dyspozycji o świadczeniu usługi
- podaniu numeru telefonu komórkowego

Nadany w dyspozycji PIN - indywidualny kod dostępu klienta do serwisu SM Banking, każdy użytkownik może dowolnie zmieniać.

Serwis SMS Banking działa całą dobę.
Usługa dostępna dla użytkowników krajowych sieci telefonii komórkowej GSM.

SPRAWDZAM SAM, ILE MAM
Wyślij wiadomość: 3838

8589 MODULO#PIN#PYTANIE
gdzie: 8589
- pierwsze 4 cyfry numeru rozliczeniowego Banku, po których następuje spacja
modulo - modulo Klienta (skrócony 7 cyfrowy numer rachunku)
pin - nadane Klientowi czterocyfrowe hasło
pytanie - rodzaj oczekiwanej odpowiedzi

Lista możliwych pytań:
S Salda wszystkich rachunków
SB Salda rachunków bieżących
SK Salda kredytów
SL Salda lokat
O Oprocentowanie wszystkich rachunków
OB Oprocentowanie rachunków bieżących
OK Oprocentowanie kredytów
OL Oprocentowanie lokat
W Trzy ostatnie operacje wszystkich rachunków
WB Trzy ostatnie operacje rachunków bieżących
WK Trzy ostatnie operacje kredytów
WL Trzy ostatnie operacje lokat

Instrukcja dla użytkowników usługi SMS Banking

Możliwość doładowania telefonu komórkowego w bankomatach oraz w bankowości internetowej. ZAPRASZAMY!


Kredyty

Kredyt Unia Biznes przeznaczony jest dla Klientów Banku, którzy w związku z realizacją projektów inwestycyjnych ubiegają się o dotacje z funduszy Unii Europejskiej, w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
 
Kredytem Unia Biznes można sfinansować inwestycje współfinansowane dotacjami z Funduszy Europejskich lub z programów wspólnotowych. Finansowanie zakupu ziemi, nowych maszyn i urządzeń, jak również ulepszanie i modernizacja dotychczasowego majątku, to tylko niektóre z możliwości, jakie daje kredyt Unia Biznes. W katalogu możliwości kredytowania znalazły się również wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej.
 
Atuty Kredytu Unia Biznes:
 • dostosowanie procesu udzielenia kredytu do procedur związanych z funduszami unijnymi
 • akceptowanie przez Bank wzorów dokumentów wymaganych przez instytucję publiczną przyznającą dotację,
 • elastyczne formy spłaty kredytu w zależności od przyjętego w umowie o dofinansowanie modelu otrzymywania dotacji (zaliczki, refundacja)
 • długi okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy
 • możliwość sfinansowania do 100% wartości przedsięwzięcia,
 • okres realizacji inwestycji do 5 lat,
 • okres kredytowania do 15 lat,
 • karencja w spłacie kapitału do 2 lat,
 • waluta kredytu: PLN,
 • atrakcyjne warunki cenowe
kredyt obrotowy - udzielany podmiotom prowadzącym działalność rolniczą , w PLN, na finansowanie bieżącej działalności rolniczej na okres do 3 lat.
kredyt inwestycyjny w PLN - przeznaczony na budowę, modernizację, remonty obiektów produkcyjnych, handlowych oraz zakup maszyn , urządzeń i nieruchomości. Okres kredytowania do 10 lat. Minimalny udział środków własnych w kredytowanym przedsięwzięciu wynosi 20% i powinien być udokumentowany.
kredyt na zakup środków do produkcji rolnej - czyli: materiału siewnego, sadzenia ziemniaka oraz nasion warzyw, nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego, pasz i koncentratów paszowych, materiału opałowego do ogrzewania szklarni i tuneli, środków ochrony roślin, paliw na cele rolnicze. Okres kredytowania do 24 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu - 4000,00 zł na 1 hektar użytków rolnych (własnych lub dzierżawionych) przyjętych z nakazu płatniczego, zaświadczenia z Urzędu Gminy lub umowy dzierżawy. Do kwoty 10000,00 zł - rozliczenie kredytu na podstawie oświadczenia Kredytobiorcy.
obrotowy w rachunku bieżącym w PLN przeznaczony dla Klientów posiadających w Banku czynny rachunek bieżący, na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych, pozwalający na zwiększenie szybkości obrotu środkami pieniężnymi oraz zminimalizowanie kosztów odsetek bankowych. Jako kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej, może być wielokrotnie wykorzystywany w ramach limitu kredytowania w okresie do maksymalnie 3 lat.
 
Rolnikom i podmiotom związanym z rolnictwem Bank oferuje kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach przyznanej przez ARiMR dla BSR akcji kredytowej i limitu dopłat.
 
Kredyty preferencyjne
Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym
Linia Z - kredyty na zakup użytków rolnych
Linia PR - kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji i udziałów
Linia inwestycyjna K01 Linia obrotowa K02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej, w których wystapił szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowanie, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
Linia MRcsk - kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników
 
Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów bankowych