Zaloguj się

Faktoring

Skierowany jest do Klientów instytucjonalnych prowadzących sprzedaż towarów lub usług stałym kontrahentom z odroczonym terminem płatności. Polega na nabywaniu wierzytelności powstających w krajowym obrocie gospodarczym, istniejących i przyszłych, przy czym:

  1. Termin płatności jest nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 90 dni liczone od daty wystawienia faktury
  2. Wierzytelności są odpowiednio udokumentowane - umową podstawową i/lub fakturą
  3. Wierzytelności przedstawione do wykupu są niewymagalne, bezsporne, nie obciążone prawami osób trzecich, nie podlegające kompensatom, nie objęte zakazem cesji
  4. Brak spłaty przez Kontrahenta należności za fakturę w terminie płatności, przesuniętym o ewentualne dni respektowe (o ile zostały przyznane w umowie faktoringu) skutkuje regresem w stosunku do Faktoranta.

Bank finansuje do 80% wartości brutto faktury przedstawionej do wykupu. Finansowanie w ramach udzielonego limitu faktoringu udzielanego na okres do 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejny okres.

Faktoring umożliwia firmie pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania bieżącej działalności oraz poprawę płynności finansowej. Szczegółowe informacje i pomoc w zebraniu niezbędnej dokumentacji w placówkach Banku.

Faktoring z BPS Faktor SA - polecamy pełną ofertę faktoringu (pełny, niepełny, krajowy, zagraniczny) we współpracy z BPS Faktor SA. Szczegółowe informacje o ofercie dostępne są na stronie www.bpsfaktor.pl

Skontaktuj się z nami