Zaloguj się

Gwarancje Biznesmax

Gwarancje BIZNESMAX to gwarancje BGK udzielane w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Mogą stanowić zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych lub kredytów obrotowych nieodnawialnych, udzielanych w złotych. W odpowiedzi na sytuację kryzysową wywołaną pandemią COVID-19 wprowadzono również możliwość objęcia gwarancją BIZNESMAX kredytów obrotowych odnawialnych, udzielonych do końca 2020 r.

Gwarancje skierowane są do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających status rezydenta, uprawnionych do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz

  • spełniających przynajmniej jedno z kryteriów przedsiębiorcy innowacyjnego
    albo
  • realizujących projekt o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym,

dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Gwarancją można zabezpieczyć maksymalnie 80% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 2,5 miliona euro.

Gwarancja udzielana jest maksymalnie na okres:

  • do 20 lat – dla kredytów nieodnawialnych,
  • do 39 m-cy – dla kredytów odnawialnych,

ale nie może być dłuższa niż okres kredytu wydłużony maksymalnie o 3 miesiące.

Stawka opłaty prowizyjnej wynosi 0% kwoty gwarancji.

Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w formie dotacji stanowiącej zwrot części zapłaconych odsetek, wypłacanej jednorazowo lub w 2 transzach.
Dopłata do oprocentowania kredytu może obejmować okres nie dłuższy niż 3 lata liczony od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją BIZNESMAX. W przypadku, gdy okres od daty uruchomienia kredytu do dnia jego spłaty jest krótszy niż 3 lata, dopłata do oprocentowania tego kredytu obejmuje maksymalnie ten okres.
Stawka roczna do wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi:

  • 5% - dla kredytu objętego gwarancją udzieloną do 31.12.2021 r.
  • 3,33% - dla kredytu objętego gwarancją udzieloną od 1.01.2022 r.

Szczegółowe informacje o gwarancjach BIZNESMAX i dotacjach dostępne są na stronie internetowej https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/


Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i pomogą w zebraniu niezbędnej dokumentacji.

 

Skontaktuj się z nami