Zaloguj się

Lokata eBSR

Lokata eBSR
  • Lokatę może założyć każdy użytkownik bankowości internetowej eBSR, po wcześniejszym podpisaniu w Oddziale Banku ramowej umowy do zakładania tego typu lokat
  • Lokata oprocentowana jest według stałej stopy procentowej
  • Minimalna kwota lokaty 1000 zł
  • Lokata może być odnawialna lub nieodnawialna – decyzję podejmuje użytkownik, w momencie zakładania lokaty w bankowości internetowej
  • Odsetki od lokat naliczane i dopisywane są po upływie okresu zadeklarowania
  • W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych w złotych

Zobowiązania z tytułu rachunków bankowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość gwarancji to równowartość w złotych 100 000 euro. Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

Zobacz także: Ochrona depozytów - komunikat BFG

Skontaktuj się z nami