Zaloguj się

Gwarancje BGK z Funduszu Gwarancji Rolnych

Gwarancje BGK z Funduszu Gwarancji Rolnych

Gwarancje BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR, mogą stanowić zabezpieczenie kredytów inwestycyjnych lub kredytów obrotowych nieodnawialnych, udzielanych w złotych dla Kredytobiorcy będącemu:

1) rolnikiem – (pomoc publiczna), albo
2) przetwórcą produktów rolnych – (pomoc publiczna,) albo
3) przetwórcą produktów nierolnych – (pomoc de minimis).

W odpowiedzi na sytuację kryzysową wywołaną pandemią COVID-19 wprowadzono również możliwość objęcia gwarancją FGR kredytów obrotowych nieodnawialnych i odnawialnych,  w tym kredytów w rachunku bieżącym udzielanych do 31 grudnia 2020 r.  podmiotom działającym w sektorze rolnym z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW.

Gwarancją nie może być objęty kredyt:

  • na inwestycje kapitałowe,
  • na zakup wierzytelności,
  • na zakup, budowę lub modernizację budynków lub pomieszczeń mieszkalnych,
  • na zakup używanych maszyn lub urządzeń starszych niż 5 lat,
  • preferencyjny z dopłatą ARiMR,
  • na prefinansowanie projektów realizowanych ze wsparciem w formie dotacji pochodzącej ze środków publicznych innych niż dotacja udzielona w ramach działania M04 PROW („Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Przetwórstwo i marketing artykułów rolnych”).

Gwarancje skierowane są do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, posiadających status rezydenta i działających w sektorze rolnym, uprawnionych do skorzystania z pomocy de minims lub pomocy publicznej, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.
Gwarancją można zabezpieczyć maksymalnie 80% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 5 mln złotych dla producenta podstawowego (rolnika), lub 10 mln złotych dla przetwórcy.

Gwarancja udzielana jest maksymalnie:

  • na okres 183 m-cy – dla kredytów inwestycyjnych
  • na okres 120 m-cy –dla kredytów inwestycyjnych (stanowiących pomoc de minimis)
  • na okres 51 m-cy – dla kredytów obrotowych nieodnawialnych
  • na okres 39 m-cy - dla kredytów obrotowych odnawialnych (w tym kredytów w rachunku bieżącym)

ale nie może być dłuższa niż okres kredytu wydłużony o 3 miesiące.

Stawka opłaty prowizyjnej wynosi  0% kwoty gwarancji .

W przypadku kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, udzielanych do dnia 31 grudnia 2020r. z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW, istnieje możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu.

Dopłata do oprocentowania kredytu może obejmować maksymalnie okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu i wynosi nie więcej niż 2% rocznie od kwoty udzielonego kredytu.

Szczegółowe informacje o gwarancjach BGK FGR dostępne są na stronie internetowej https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-splaty-kredytu-z-funduszu-gwarancji-rolnych/

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i pomogą w zebraniu niezbędnej dokumentacji.

Skontaktuj się z nami